Thủ tục hành chính: Kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng (kiểm định định kỳ) - Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng (kiểm định định kỳ) - Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-142675-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận -Tem kiểm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng