Thủ tục hành chính: Kiểm dịch thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm dịch thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-BS129
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan kiểm dịch động vật thuộc Cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan kiểm dịch động vật thuộc Cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Không quy định
Liên hệ:
- Họ tên: Phùng Minh Phong
- Địa chỉ cơ quan: Số 15/78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại cơ quan: 043.8696788 (25); 043.8687151
- Địa chỉ email: kdts@dah.gov.vn ; phongdah@gmail.com
Thời hạn giải quyết: - Xác nhận khai báo: 01 ngày
- 01 ngày kiểm tra và gửi mẫu xét nghiệm (nếu có)
- 03 ngày chờ kết quả xét nghiệm
- 02 ngày chờ kết quả xét nghiệm lại
- 01 ngày cấp giấy chứng nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu Hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch theo mẫu yêu cầu của nước nhập khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng