Thủ tục hành chính: Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh - Tiền Giang

Thông tin

Số hồ sơ: T-TGG-138417-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trạm thú y huyện, thành phố, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm thú y huyện, thành phố, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng