Thủ tục hành chính: Khôi phục chứng thư số - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Khôi phục chứng thư số - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Số hồ sơ: B-NHA-001448-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Công nghệ tin học
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Công nghệ tin học
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thực hiện trong hệ thống máy tính và gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng