Thủ tục hành chính: Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; Không thực hiện trợ giúp pháp lý; Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; Không thực hiện trợ giúp pháp lý; Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-105534-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng