Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Khen thưởng thường xuyên cấp Nhà nước (huân chương, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua Chính phủ, chiến sỹ thi đua toàn quốc) - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Khen thưởng thường xuyên cấp Nhà nước (huân chương, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua Chính phủ, chiến sỹ thi đua toàn quốc) - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-BS67
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Chủ tịch nước (huân chương); Văn phòng Thủ tướng Chính phủ (Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), tầng 05, số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: - Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) thẩm định hồ sơ: 15 ngày
- Xin ý kiến thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh: 10 ngày
- Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tổng hợp ý kiến thành viên và tham mưu văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh: 05 ngày
- Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh ký các văn bản (đối với các trường hợp không xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh): 05 ngày
- Văn phòng Tỉnh ủy kiểm tra hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ; trình Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch nước ký quyết định khen thưởng: 10 ngày (20 ngày đối với trường hợp lấy ý kiến hiệp y)
- Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng thưởng
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương in ấn huân chương, bằng khen, thông báo kết quả
- Sau khi có kết quả, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) sẽ thông báo cho tập thể, cá nhân được biết trong vòng 10 ngày và tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh tổ chức lễ trao thưởng vào thời gian thích hợp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định khen thưởng. Kèm theo quyết định gồm: Huân chương các loại và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng