Thủ tục hành chính: Khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập tại các trường đại học - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập tại các trường đại học - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-BS105-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: - Quyết định hành chính , Tiền thưởng theo quy định, giấy khen
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng