Thủ tục hành chính: Khen thưởng quá trình cống hiến - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Khen thưởng quá trình cống hiến - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-236094-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trình hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương mỗi năm 02 lần vào tháng 6 và tháng 10
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định khen thưởng, hiện vật (huân chương), bằng, chế độ thưởng theo quy định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng