Thủ tục hành chính: Khen thưởng phong trào thi đua tập thể và cá nhân - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Khen thưởng phong trào thi đua tập thể và cá nhân - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-BS24
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân các cấp, các ngành
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng