Thủ tục hành chính: Khen thưởng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu, Giám đốc doanh nghiệp tiêu biểu - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Khen thưởng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu, Giám đốc doanh nghiệp tiêu biểu - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-114350-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng