Thủ tục hành chính: Khen thưởng chuyên đề cấp nhà nước (Huân chương lao động hạng III, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Khen thưởng chuyên đề cấp nhà nước (Huân chương lao động hạng III, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-BS63
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Chủ tịch nước (huân chương); Văn phòng Thủ tướng Chính phủ (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), tầng 05, số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: - Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) thẩm định hồ sơ: 15 ngày
- Xin ý kiến thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh: 10 ngày
- Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tổng hợp ý kiến thành viên và tham mưu văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh ký tờ trình, danh sách trình Thủ tướng Chính phủ đối với các trường hợp không thuộc diện xin ý kiến Tỉnh ủy, ký văn bản xin ý kiến Tỉnh ủy: 05 ngày
- Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh ký các văn bản (đối với các trường hợp không xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh): 05 ngày
- Văn phòng Tỉnh ủy kiểm tra hồ sơ trình Thường trực Tỉnh ủy
- Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ký tờ trình, danh sách trình Thủ tướng Chính phủ: 05 ngày
- Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ký các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ; trình Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch nước ký quyết định khen thưởng
- Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng thưởng
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương in ấn huân chương, bằng khen, thông báo kết quả
- Sau khi nhận kết quả, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) sẽ thông báo cho tập thể, cá nhân được biết trong vòng 10 ngày và tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức lễ trao thưởng vào thời gian thích hợp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định khen thưởng (kèm theo quyết định gồm: Huân chương và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng