Thủ tục hành chính: Khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS759
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Thi đua - Khen thưởng
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và hoàn thành các quy trình xét khen thưởng theo quy trình của Thành phố
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng