Thủ tục hành chính: Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Thông tin

Số hồ sơ: B-BXH-072623-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám định viên thường trực tại cơ sở Khám chữa bệnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ sở Khám chữa bệnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội huyện
Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tiếp tại cơ sở Khám chữa bệnh
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Được hưởng chế độ Bảo hiểm Y tế ngay tại cơ sở Khám chữa bệnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng