Thủ tục hành chính: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS359
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế.
Thời hạn giải quyết: Không trả kết quả cho người nộp thuế.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hồ sơ gửi đến không có kết quả giải quyết.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng