Thủ tục hành chính: Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS398
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Thuế thu nhập cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp phát hành vốn, qua đường bưu điện, hoặc gửi bằng văn bản điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế.
Thời hạn giải quyết: Không quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo số thuế phải nộp mẫu số 12-1/TB-TNCN đối với trường hợp chuyển nhượng chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng