Thủ tục hành chính: Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với khai thuế đất trồng cây lâu năm cho thu hoạch một lần - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với khai thuế đất trồng cây lâu năm cho thu hoạch một lần - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-055044-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Thuế tài nguyên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng