Thủ tục hành chính: Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Bộ Tài chính

Thông tin

Số hồ sơ: B-BTC-043127-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Chi cục thuế căn cứ vào sổ thuế của năm trước hay Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp trong năm, Chi cục thuế tính thuế và ra Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp và gửi cho người nộp thuế biết. Thời hạn cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân: + Chậm nhất là ngày 15 tháng 4 đối với Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp của kỳ nộp thứ nhất trong năm; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 1 tháng 5. + Chậm nhất là ngày 15 tháng 9 đối với Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp của kỳ nộp thứ hai trong năm; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 1 tháng 10. + Trường hợp nhận hồ sơ khai thuế bổ sung sau ngày đã ra thông báo thuế, cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế theo hồ sơ khai bổ sung chậm nhất là mười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khai thuế. Trường hợp địa phương có mùa vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp không trùng với thời hạn nộp thuế quy định tại điểm này thì chi cục thuế được phép lùi thời hạn thông báo nộp thuế và thời hạn nộp thuế không quá ba mươi ngày so với thời hạn quy định tại điểm này. Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu nộp thuế một lần cho toàn bộ số thuế sử dụng đất nông nghiệp cả năm thì người nộp thuế phải thực hiện nộp tiền thuế theo thời hạn của kỳ nộp thứ nhất trong năm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng