Thủ tục hành chính: Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên tỷ lệ % tính trên doanh thu - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên tỷ lệ % tính trên doanh thu - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS387
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Thuế GTGT
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế.
Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho người nộp thuế.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hồ sơ gửi đến không có kết quả giải quyết.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng