Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Khai thác lâm sản ngoài gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân - Yên Bái

Thông tin

Số hồ sơ: T-YBA-126104-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc phòng kinh tế cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Hạt kiểm lâm
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng