Thủ tục hành chính: Khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là tổ chức - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là tổ chức - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS229
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Lâm nghiệp)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp/qua đường bưu điện về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời hạn giải quyết: + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Chi cục lâm nghiệp thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng