Thủ tục hành chính: Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác - Bộ Tài chính

Thông tin

Số hồ sơ: B-BTC-044667-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng