Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Khai miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Khai miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS377
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế nơi cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác đăng ký thuế hoặc Cơ quan Thuế nơi Bên Việt Nam đăng ký thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế nơi cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác đăng ký thuế hoặc Cơ quan Thuế nơi Bên Việt Nam đăng ký thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: 15 (mười lăm) ngày trước khi thực hiện hợp đồng với các tổ chức, cá nhân Việt Nam: cá nhân nước ngoài gửi cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định để nộp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp của Bên Việt Nam cùng với hồ sơ khai thuế của lần khai thuế đầu tiên, theo một trong các hình thức sau:
- Trực tiếp tại Cục Thuế.
- Gửi qua đường bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cơ quan Thuế không phải trả kết quả. (Cục Thuế tổ chức kiểm tra các hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định đảm bảo miễn, giảm thuế đúng theo quy định tại Hiệp định. Đồng thời yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin (nếu cần thiết); Cơ quan Thuế sẽ không có thông báo cũng như quyết định miễn, giảm thuế đối với các hồ sơ, thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Đồng thời, người kê khai tự chịu trách nhiệm về việc nộp hay không nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước dựa trên cơ sở hồ sơ khai thuế của mình theo cơ chế tự khai tự nộp).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng