Thủ tục hành chính: Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-089012-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Cư trú
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của công dân (trường hợp đặc biệt thì được phép kéo dài thời gian giải quyết, nhưng không quá 2 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu báo tạm vắng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng