Thủ tục hành chính: Khai báo tạm vắng - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Khai báo tạm vắng - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-095088-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Cư trú
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an phường (xã)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an phường (xã)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu khai báo tạm vắng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng