Thủ tục hành chính: Khai báo nguồn bức xạ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin thủ tục hành chính Khai báo nguồn bức xạ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Số hồ sơ: B-BKC-003967-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng