Thủ tục hành chính: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-285529-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp Huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng