Thủ tục hành chính: Kết thúc dự án bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo vệ luồng đối với công trình nạo vét, khai thác tài nguyên - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Kết thúc dự án bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo vệ luồng đối với công trình nạo vét, khai thác tài nguyên - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-071356-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản kiểm tra, xác nhận, bàn giao
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng