Thủ tục hành chính: Kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-118169-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước tỉnh Kon Tum
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo nộp phí
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng