Thủ tục hành chính: Kê khai giá (đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP) - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Kê khai giá (đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP) - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-BS100
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Quản lý giá
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu đến vào văn bản kê khai giá của Đơn vị
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng