Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NGÀY 26/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hải Phòng với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao trách nhiệm, năng lực thực thi pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, đoàn thể tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước. Xác định công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Tuyên truyền, phổ biến, thực thi các văn bản pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các đối tượng có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước.

2. Yêu cầu:

- Việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp và người tiêu dùng; tăng cường hiệu quả công tác thực thi pháp luật trên địa bàn thành phố.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, người đúng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Việc tổ chức triển khai Chỉ thị, Nghị quyết cần bám sát các quan điểm, mục tiêu của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các nội dung nghiên cứu, quán triệt phải phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng cấp, ngành giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 30-CT/TW, Nghị quyết số 82/NQ-CP.

II. NỘI DUNG:

1. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng:

- Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố; nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương theo đúng Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018, trách nhiệm giám sát theo đúng Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 về giám sát trong Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, coi đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

- Khắc phục triệt để tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm, thiếu quyết liệt của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức và các cấp, các ngành, trong đó có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp, từng ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Lồng ghép việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng với các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong  công tác bảo vệ người tiêu dùng; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cán bộ, công chức không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ này.

2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

2.1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu tổng kết công tác thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở đó rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và khả năng thực thi hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng thống nhất, đồng bộ và phù hợp với tập quán tiêu dùng của người dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học công nghệ và xu hướng phát triển các giao dịch thương mại điện tử; rà soát, điều chỉnh, sửa đổi các quy định của thành phố trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đúng quy định của pháp luật và đảm bảo phù hợp tình hình thực tiễn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, kiện toàn, phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các hiệp hội, hội liên quan trên địa bàn thành phố trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khắc phục ngay “khoảng trống” trong quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xác định rõ vai trò đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

- Chủ động đề xuất các giải pháp bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng cho các cấp, các ngành, đơn vị theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt chú trọng đến các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm.

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Xây dựng Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo từng giai đoạn phù hợp với Chương trình của Trung ương và tình hình thực tiễn tại địa phương.

Huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan quản lý nhà nước, Hội đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố nhằm thu hút các thành phần kinh tế cùng tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, đảm bảo theo vị trí việc làm. Xây dựng các bộ phận, công cụ tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề nghị, phản ánh, yêu cầu của người tiêu dùng theo phân cấp, ủy quyền.

- Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

2.2. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Công Thương trong việc triển khai xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các hiệp hội, hội liên quan trên địa bàn thành phố; trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thu hút xã hội hóa trong đầu tư, để thu hút các thành phần kinh tế cùng tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2.4. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tổng hợp kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

2.5. Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng trong các lĩnh vực được phân công, đặc biệt là trong vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm.

2.6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc:

Chủ động xây dựng kế hoạch, có giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương, đơn vị.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật; thông tin về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đa dạng hóa phương thức truyền thông:

3.1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương, các cơ quan thông tin thường trú tại Hải Phòng, các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sự ổn định, phát triển của thành phố cũng như ý nghĩa thiết thực với từng người dân và từng doanh nghiệp trên địa bàn.

- Thực hiện lồng ghép phổ biến các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với công tác tuyên truyền phổ biến liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường sự giám sát của các cấp, ngành, người dân, cộng đồng, các cơ quan đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Cơ sở dữ liệu về bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn thành phố, phân cấp rõ trách nhiệm cho các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện.

3.2. Sở Thông tin và truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng đưa tin về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng các tài liệu, tin bài, phóng sự chuyên đề về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung; đăng tin, bài về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng.

3.3. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội đo lường và bảo vệ người tiêu dùng thành phố:

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền về pháp luật, chính sách, kỹ năng, kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho học sinh, sinh viên các cấp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đưa các nội dung này vào chương trình đào tạo hoặc lồng ghép với các nội dung có liên quan.

3.4. Công an thành phố:

Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

3.5. Các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị trực thuộc:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền người tiêu dùng tại địa phương, đơn vị; đưa công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua.

4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng:

4.1. Cục Quản lý Thị trường thành phố:

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan hằng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể về thanh tra, kiểm gia, giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương nhằm tăng cường ng tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và các đối tượng người tiêu dùng yếu thế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công bố công khai kết quả xử , danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

4.2. Sở Công Thương:

- Đề xuất giải pháp khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương tích cực phản ánh, thông tin kịp thời đến cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện những hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng đang lưu thông trên thị trường.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện, hướng dẫn người tiêu dùng nâng cao nhận thức và khả năng tự bảo vệ bằng việc đơn giản hóa các quy định, thủ tục về việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng qua phương thức trọng tài và tòa án; khuyến khích giải quyết tranh chấp qua phương thức thương lượng, hòa giải.

- Đề xuất giải pháp phù hợp để có kinh phí cho các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

4.3. Công an thành phố:

- Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và thanh tra các Sở, ngành tại địa phương trong việc thanh kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, địa điểm kinh doanh có nhiều hoạt động kinh doanh, tiêu dùng; xác định, triệt phá các đường dây, tổ chức cá nhân sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

- Tăng cường đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xử lý nghiêm minh các vụ án hình sự liên quan đến các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

4.4. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố:

Phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng quản lý thị trường, hải quan trong công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngăn chặn tận gốc các hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, vi phạm quyền lợi người tiêu dùng qua biên giới, trên không, trên các vùng biển, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

4.5. Sở Khoa học và Công nghệ:

Đẩy mạnh hoạt động phân tích, kiểm định, đánh giá, kiểm soát, không để những hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng lưu thông trên thị trường.

5. Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

5.1. Sở Công Thương:

- Xây dựng và triển khai các đề án, chính sách, chương trình, kế hoạch biện pháp cần thiết để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thành phố.

- Khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn.

- Hỗ trợ các Hiệp hội và doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, để thực hiện các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và người tiêu dùng, triển khai Đề án “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”.

- Triển khai tiếp nhận và phát triển Hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng, kết nối với các địa phương trong cả nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5.2. Sở Nội vụ:

- Tham mưu, đề xuất chính sách động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

- Phát triển mạng lưới tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn các quận, huyện; thành lập tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc Hội đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố.

5.3. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể:

Tuyên truyền và tăng cường công tác giám sát của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Phát động các phong trào nhằm khuyến khích, động viên toàn xã hội tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Chủ động, tích cực Hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng:

Sở Công Thương chủ trì cùng Công an thành phố, Sở Ngoại vụ và các ngành, đơn vị có liên quan:

- Thực hiện tốt các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà Việt Nam đã tham gia theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tiếp cận ứng dụng, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của các nước, các tổ chức quốc tế, bảo đảm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiệu quả, chặt chẽ.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để thúc đẩy sự tin tưởng của người tiêu dùng các nước đối với sản phẩm, dịch vụ, môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam nói chung và thành phố nói riêng, nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm trên trường quốc tế đồng thời tranh thủ nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức nước ngoài trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy hợp tác giải quyết tranh chấp tiêu dùng xuyên biên giới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện và các đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng Chương trình triển khai cụ thể và tổ chức thực hiện; thường xuyên sơ kết, tng kết các hoạt động; định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm hoặc theo yêu cầu gửi báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp chung.

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ trước ngày 22/12 hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Công Thương.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Thành đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố và các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể đy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phối hợp với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung hoặc vướng mắc phát sinh, các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kịp thời có Văn bản gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TTTU, HĐNDTP;
- CT, PCT Nguyễn Đức Thọ;
- UB MTTQ VNTP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- Các tổ chức đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, PCVP Trần Huy Kiên;
- Các phòng: XDGT& CT, NC&KTGS;
- CV: CT;
- Lưu: VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thọ