Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 798/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI “ĐỔI MỚI NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ” NĂM 2018

Căn cứ Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, trách nhiệm của các Sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong việc đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm 2018, kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp; thực hiện nghiêm các chế tài theo quy định pháp luật để thực hiện đạt mục tiêu, nội dung và giải pháp đề ra.

Nâng cao nhận thức và từng bước xây dựng nét văn hóa ứng xử, giao tiếp trong đời sống cộng đồng; đề cao lối sống văn hóa, nếp sống văn minh, quan hệ cộng đồng thân thiện, nhân ái. Đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị vào quy ước, hương ước của thôn, khu phố để sinh hoạt sâu rộng trong nhân dân, tạo sự tác động đến nhận thức, hành động của người dân, từ đó tích cực hưởng ứng xây dựng gia đình văn hóa; tham gia xây dựng thôn, khu phố, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; chợ, công viên, trường học văn minh..v.v

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ chung

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai sâu, rộng trên các phương tiện thông tin truyền thông, trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các khu dân cư từ thành thị đến nông thôn về Kế hoạch “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Sở Xây dựng: Tiếp tục triển khai công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xử lý triệt để các vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông chỉnh trang, thu gọn hệ thống cáp quang trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2.3. Sở Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, trọng tâm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

2.4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho học sinh, sinh viên để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tuân thủ pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chấp hành pháp luật về giao thông trong học sinh, sinh viên.

2.5. Sở Công Thương: Tiếp tục giải quyết tình trạng chợ tự phát; kiểm soát và phát hiện xử lý các hành vi, vi phạm về thương mại.

2.6. Công an tỉnh: Tập trung chỉ đạo và kiểm tra xử lý quyết liệt an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự xã hội.

2.7. Sở Giao thông Vận tải: Tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông, lắp đặt biển báo, biển hiệu đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phát hiện xử lý vi phạm Luật Giao thông.

2.8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo triển khai tuần tra hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xả rác thải, gây mất vệ sinh công cộng, ô nhiễm môi trường, qua đó xử lý nghiêm những trường hợp cố tình sai phạm, xem thường pháp luật.

2.9. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Có biện pháp xử lý triệt để tình trạng lang thang xin ăn, biến tướng; tập trung chỉ đạo điểm tại Ninh Hải và Tp. Phan Rang -Tháp Chàm.

2.10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi, gây mất mỹ quan đô thị; Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa quảng cáo, rao vặt, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng,… nhằm chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, tạo môi trường văn hóa lành mạnh thúc đẩy sự phát triển của xã hội; Phối hợp đánh giá Tiêu chí “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.

2.11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn): Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia xóa quảng cáo rao vặt, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp; kịp thời phát hiện, tố giác các đối tượng vi phạm.

2.12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Tiếp tục xây dựng kế hoạch đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch 513/KH-UBND ngày 19/02/2016 thực hiện năm 2018 trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Mỗi huyện, thành phố chọn những mô hình phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương để tập trung chỉ đạo, nhằm tạo chuyển biến, từ đó nhân rộng mô hình, điển hình có hiệu quả cao trên địa bàn, cụ thể: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chọn 02 phường, mỗi phường chọn 02 khu phố và một số tuyến đường, tuyến phố chỉ đạo điểm; Mỗi huyện chọn 02 xã/thị trấn; mỗi xã/thị trấn chọn 02 thôn và một số tuyến đường, tuyến phố chỉ đạo điểm.

3. Giải pháp

3.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch tập trung chỉ đạo, điều hành, phối hợp triển khai thực hiện.

Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị là mục tiêu quan trọng của toàn tỉnh cần phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài, có kế hoạch cụ thể trong từng năm, trong đó xác định nội dung trọng tâm, chỉ tiêu cụ thể ở mỗi giai đoạn. Tuyên dương, khen thưởng cho các địa phương, tập thể thực hiện tốt, có mô hình hay hoặc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn đạt kết quả và có sự chuyển biến rõ nét.

3.2. Công tác tuyên truyền, vận động.

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền nhằm quán triệt trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ để mọi người biết và đồng tình hưởng ứng.

Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có kế hoạch tuyên truyền, cổ động thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; phản ánh kịp thời, nêu gương người tốt việc tốt, những kết quả làm hay và ý kiến tâm huyết của nhân dân về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

3.3. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện.

1.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực.

Chủ trì, tham mưu đôn đốc, phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công thực hiện.

Lồng ghép nội dung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào.

Phối hợp các Sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn xây dựng các quy định về việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh.

1.2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị năm 2018 theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách; thực hiện và có chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ vào tình hình thực tế, đề ra kế hoạch thực hiện chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của nhân dân trên địa bàn.

2. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ quý, 6 tháng và năm các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giữa tháng 12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”.

Tùy theo tình hình thực tế của các Sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết theo thời gian phù hợp.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai các hoạt động của Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên bố trí trong dự toán năm của các đơn vị và có trách nhiệm thực hiện chi theo chế độ quy định tài chính hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- CT, PCT Lê Văn Bình;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, Tp;
- VPUB: CVP, PVP (HXN);
- Lưu: VT, KGVX, NVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Bình