Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 340/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đán “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Tuyên truyền thúc đẩy tinh thn khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

2. Nâng cao năng lực các cơ sgiáo dục nghnghiệp v công tác đào tạo, bồi dưng, rèn luyện học sinh, sinh viên và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tự tạo việc làm.

3. Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tìm kiếm và giới thiệu các ý tưng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

4. Tăng cường nguồn lực xã hội hóa, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, các quỹ đu tư, các tchức, cá nhân liên quan trong và ngoài nước vào công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

5. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2021 được tchức rộng khắp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tnh; đảm bảo thực hiện hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, truyền thông

- Đặt banner, mchuyên trang về khi nghiệp trên các báo điện tử và báo in; xây dựng và phát trailer về khởi nghiệp trên truyền hình.

- Xây dựng các bài viết, phóng sự tuyên truyền về khởi nghiệp trên các báo in, báo điện tử và truyền hình.

- Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cng thông tin khởi nghiệp đi mới sáng tạo quốc gia: Các cơ sgiáo dục nghnghiệp tuyên truyền, hướng dn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quc gia.

- Tchức tuyên dương, khen thưng điển hình: Tuyên dương, khen thưởng tôn vinh các tập th, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên tại các cơ sgiáo dục nghề nghiệp thông qua hoạt động tng kết, đánh giá thực hiện Chương trình năm 2021 và đánh giá, trao giải tại các cuộc thi của tỉnh về học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

2. Tổ chức hội nghị, hội tho

a) Tổ chức hội nghị cơ sở giáo dục nghề nghiệp kết nối doanh nghiệp hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2021.

b) Tchức chương trình giao lưu, tọa đàm về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tại các cơ sgiáo dục nghề nghiệp.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưng cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưng học sinh, sinh viên cung cấp kiến thức nền tảng đ hình thành các ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

III. KINH PHÍ THC HIỆN

Từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh, các nguồn kinh phí xã hội hóa và nguồn đóng góp, vn động hp pháp khác.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hp với các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan trin khai Kế hoạch thực hiện Đ án “Htrợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động thực hiện Kế hoạch năm 2021.

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá, theo dõi và báo cáo việc quan trin khai thực hiện Kế hoạch năm 2021.

2. SKhoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” năm 2021 trên địa bàn tnh Quảng Ngãi.

3. SThông tin và Truyền thông

Chđạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2021.

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và dự toán chi tiết của các Sở được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tnh cân đối, bố trí kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

5. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tnh

a) Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung hoạt động của Kế hoạch năm 2021.

b) Tng hợp kết quả hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khi nghiệp của đơn vị vào nội dung báo cáo cuối năm và báo cáo cơ quan qun lý nhà nước theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- T
ng Cục giáo dục nghề nghiệp;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Lao động, Thương binh và X
ã hội,
Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thông tin
và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư;
- T
nh đoàn Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài P
TTH tnh, Báo Qung Ngãi;
- VP
UB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm
194

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên