Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 613/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHONG TRÀO "CHỐNG RÁC THẢI NHỰA"

Thực hiện Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào Chống rác thải nhựa. Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 422/TTr-TNMT-BVMT ngày 16/11/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch tổ chức Phát động phong trào "Chống rác thải nhựa", cụ thể như sau:

I. Mục đích

- Tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

- Tổ chức phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa một lần, túi nilon khó phân hủy; giải quyết các vấn đề về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

II. Yêu cầu

- Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể trong quản lý, xử lý chất thải và phế liệu tại cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào chất thải nhựa.

- Kêu gọi các cá nhân và tổ chức cùng hành động để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa và nilon tới môi trường tự nhiên và sức khỏe của con người; tăng cường sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị vào các hoạt động bảo vệ môi trường; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông bo vệ môi trường, tăng cường nhận thức và chuyển biến hành vi của cộng đồng về các hoạt động bảo vệ môi trường.

III. Nội dung phát động phong trào "Chống rác thải nhựa"

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã triển khai các hoạt động như sau:

1. Tổ chức phát động phong trào "Chống rác thải nhựa"

- Không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện: "Nói không với sản phẩm làm từ nhựa sử dụng một lần”.

- Phát động phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

2. Đăng ký tham gia thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể trong quản lý, xử lý chất thải và phế liệu trong đó tập trung vào chất thải nhựa. Triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên, đặc biệt áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm đối với các cơ quan, doanh nghiệp vi phạm quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai phát động phong trào từ ngày 20/11/2018 đến 01/8/2019. Đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 8 năm 2019.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

3. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động về Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo chia thành hai đợt:

- (Đợt 1) trước ngày 15/4/2019 để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức sơ kết, công bố nhân dịp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6/2019).

- (Đợt 2) trước ngày 30/7/2019 để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, gửi báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức tổng kết, công bố nhân dịp hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (tuần 3 tháng 9).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội;
- UBND các huyện, thị xã;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, CTTĐT, NN (Th).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng