Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2020/NĐ-CP NGÀY 24/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (Sau đây viết là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC và CNCH) đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH; vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và CNCH tại cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ về PCCC và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an về PCCC và CNCH

- Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Công an về PCCC và CNCH đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; việc tuyên truyền, triển khai chuyên sâu theo từng chủ đề, lĩnh vực gắn với từng đối tượng cụ thể.

- Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện (sau khi Bộ Công an tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC và CNCH) trong Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh; các cuộc họp cấp ủy, chính quyền các cấp; trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (thực hiện trong Quý II năm 2021).

- Toàn văn Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Công an được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và trang thông tin điện tử Công an tỉnh.

2. Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an về PCCC và CNCH

- Công an tỉnh có trách nhiệm tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; việc tập huấn tùy theo từng đối tượng để biên soạn tài liệu tập huấn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, nghĩa vụ có liên quan trực tiếp đến đối tượng được tập huấn.

- Việc tập huấn, hướng dẫn thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn của Bộ Công an về PCCC và CNCH được thực hiện thường xuyên hằng năm gắn với công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH.

3. Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

Hằng năm, Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực liên quan đến PCCC để đề nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

4. Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tổ chức công tác PCCC và CNCH

- Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ; chất lượng đội ngũ làm công tác PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Ưu tiên đầu tư cơ sở, vật chất, đảm bảo về kinh phí hoạt động, có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc...); tăng cường kinh phí mua sắm các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH; bố trí địa điểm, đầu tư kinh phí xây dựng trụ sở làm việc của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu công tác, sinh hoạt và luyện tập.

- Chỉ đạo thành lập các đội dân phòng, đội PCCC cơ sở và đội phòng PCCC chuyên ngành theo quy định của Luật PCCC.

5. Kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện (gửi Công an tỉnh tổng hợp chung).

2. Công an tỉnh

- Tham mưu, đề xuất quy hoạch hạ tầng cơ sở PCCC; phát triển lực lượng PCCC và CNCH phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn tỉnh; trực tiếp thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo quy định phân cấp.

- Tổ chức rà soát, điều tra cơ bản và lập danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phân cấp được quy định tại phụ lục III và IV của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về PCCC phụ trách địa bàn, cơ sở theo quy định.

- Chủ động phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành thực hiện các nội dung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH.

- Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Công an tỉnh đăng tải toàn văn nội dung của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác PCCC trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tăng cường phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền những nội dung của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin truyền thông.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp, tăng cường tuyên truyền nội dung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đến đoàn viên, hội viên và nhân dân để thực hiện tốt công tác PCCC.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đến các phòng, ban, đơn vị và UBND cấp xã thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

- Quá trình cấp phép thành lập, hoạt động, cấp phép kinh doanh, đủ điều kiện kinh doanh đối với các loại hình cơ sở thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện cần lưu ý đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC.

- Ưu tiên bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động công tác PCCC và CNCH trên địa bàn quản lý. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các Đội Cảnh sát PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu công tác, sinh hoạt và tập luyện.

- Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác PCCC theo đúng quy định.

6. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (C07); báo cáo
- Chủ tịch UBND tỉnh; báo cáo

- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, các PCvP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC. (P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Phương