Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỪ CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai - chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp và người dân.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của toàn dân.

- Tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối tượng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

1. Về nội dung:

- Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tuyên truyền cho người dân các kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, chủ động phối hợp với chính quyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Thông tin việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như: Đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

- Thông tin việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Thông tin việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại.

- Thông tin kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế, cơ quan chuyên môn nước ngoài trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Về hình thức:

2.1. Truyền thông trên báo chí của tỉnh:

Các cơ quan báo chí của tỉnh phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị nhằm thông tin, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai bằng các tin, bài, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp…

2.2. Truyền thông trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở:

Thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, cấp xã; thông tin trên các bảng tin công cộng; cụm pano cổ động của địa phương; in ấn tờ rơi, tờ gấp; lồng ghép các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở.

2.3. Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Từ năm 2021 đến năm 2025.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch truyền thông được bố trí hàng năm trong tổng kinh phí phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; kinh phí thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao phân bổ cho các đơn vị.

- Huy động từ nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện tuyên truyền trực quan trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành liên quan chủ động cung cấp thông tin hoặc mời các chuyên gia về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đến cung cấp thông tin tại giao ban báo chí định kỳ ở địa phương.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của địa phương theo quy định.

- Thực hiện báo cáo công tác tuyên truyền khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội:

Hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở lồng ghép nội

dung về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí cung cấp nội dung thông tin tài liệu tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; các gương người tốt, việc tốt, các tổ chức, cá nhân, đơn vị có sáng kiến trong thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

- Tổ chức tuyên tuyền Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai - chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

- Lồng ghép nội dung về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong các buổi sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của đơn vị; thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

5. Các cơ quan báo chí của tỉnh:

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin, bài tuyên truyền công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến hiệu quả, thiết thực phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; đồng thời phản ánh về các tổ chức, cá nhân chưa nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc tổ chức tuyên tuyền Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai - chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, hệ thống thông tin cơ sở xây dựng chương trình và nâng cao chất lượng các tin, bài, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai với từng địa phương; thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa, Thông tin tuyên truyền cổ động trực quan như: Treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rời, thông báo trên bảng tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ vào Kế hoạch triển khai, phối hợp thực hiện; trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch) để xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Xuân Thu Vân