Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 04 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “LỰA CHỌN, HOÀN THIỆN, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI HIỆU QUẢ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng các mô hình hợp tác xã trở thành kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia liên kết với hợp tác xã;

- Làm cơ sở để nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Lựa chọn tối đa 05 hợp tác xã tham gia, hoạt động theo các mô hình của Đề án: 03 HTX nông nghiệp và 02 HTX phi nông nghiệp;

- 100% hợp tác xã thí điểm hoạt động hiệu quả cao, được đánh giá xếp loại Tốt (đạt từ 80 điểm trở lên theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã);

- Xây dựng phương án nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh trong 5 năm tiếp theo (giai đoạn 2026 - 2030).

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Quy định đối tượng và điều kiện tham gia

1.1. Đối tượng: là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã) đang hoạt động hiệu quả, có nhu cầu tham gia Đề án, được các UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) lựa chọn, đáp ứng các điều kiện tham gia.

1.2. Điều kiện tham gia

a) Điều kiện bắt buộc

- Hợp tác xã hoạt động theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Hợp tác xã đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển theo các mô hình được lựa chọn;

- Hợp tác xã kinh doanh hiệu quả, có lãi liên tục trong 03 năm tài chính gần nhất;

- Hợp tác xã nộp đầy đủ Hồ sơ đăng ký tham gia Đề án, trong đó có Bản đánh giá hợp tác xã năm 2020 đạt loại Khá (65 điểm) trở lên theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Điều kiện ưu tiên

- Các hợp tác xã có nhiều thành viên tham gia, được sự đồng tình, nhất trí của thành viên và Chính quyền cơ sở nơi hợp tác xã đặt trụ sở. Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Các hợp tác xã sản xuất quy mô lớn, sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương, liên kết với doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ cao, gắn với tăng trưởng xanh;

- Các hợp tác xã có đông thành viên là nữ hoặc phụ nữ tham gia quản lý; tạo việc làm, hỗ trợ cho người yếu thế; do thanh niên khởi nghiệp;

- Các hợp tác xã được chọn xây dựng hợp tác xã nông nghiệp điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

2. Nội dung thực hiện

- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Đề án cũng như vai trò, vị trí của hợp tác xã trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương bằng các hình thức khác nhau.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá khả năng tham gia Đề án của các hợp tác xã: Trên cơ sở đề xuất hợp tác xã của cấp huyện; các sở, ngành phối hợp với cấp huyện khảo sát đánh giá thực trạng và chọn hợp tác xã tham gia Đề án (ưu tiên cho các HTX có chiều hướng phát triển).

- Xây dựng chính sách hỗ trợ cụ thể cho các hợp tác xã tham gia Đề án phù hợp với thực tế ở địa phương.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, kỹ thuật của hợp tác xã; hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng và hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh trung hạn và hàng năm; cung cấp thông tin và kết nối thị trường, kêu gọi doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã thí điểm.

- Hỗ trợ kinh phí nhà nước cho các hợp tác xã tham gia Đề án; quản lý, kiểm tra, việc thực hiện hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã thí điểm trong quá trình hoàn thiện và nhân rộng mô hình.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tạo điều kiện cho các hợp tác xã khác tham quan, học tập, nhân rộng các mô hình hợp tác xã đã hoàn thiện.

- Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoàn thiện mô hình hợp tác xã thí điểm. Đưa nội dung Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án vào nội dung Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hàng năm của ngành, địa phương.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 1: Lựa chọn mô hình hợp tác xã thí điểm (trong năm 2021)

1.1. Ủy ban nhân dân cấp huyện lựa chọn và gửi Hồ sơ các hợp tác xã đáp ứng đủ điều kiện tham gia Đề án cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

1.2. Hồ sơ hợp tác xã đăng ký tham gia Đề án, bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.

- Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất theo quy định.

- Bản tự đánh giá xếp loại hợp tác xã năm 2020 đạt loại Khá (từ 65 điểm) trở lên theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bản đăng ký tham gia Đề án.

- Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của hợp tác xã trong 3 năm gần nhất.

- Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP (đối với các hợp tác xã có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP).

1.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát, khảo sát, đánh giá Hồ sơ đăng ký tham gia Đề án của các hợp tác xã, quyết định lựa chọn hợp tác xã thí điểm, bảo đảm đúng tiêu chí và đối tượng tham gia Đề án, gửi danh sách về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giai đoạn 2: Triển khai, hoàn thiện mô hình thí điểm; nhân rộng một số mô hình hợp tác xã thí điểm kiểu mới đã hoàn thiện (đến ngày 30 tháng 6 năm 2025)

2.1. Xây dựng Kế hoạch triển khai hoàn thiện hợp tác xã thí điểm

Căn cứ các nội dung được phê duyệt của giai đoạn 1, hợp tác xã thí điểm khi kết thúc Đề án phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Tổng điểm đánh giá của hợp tác xã từ 80 đến 100 điểm theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Điểm đánh giá ở mỗi tiêu chí cần hoàn thiện theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư của hợp tác xã phải bằng hoặc cao hơn so với ban đầu.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, giúp hợp tác xã hoàn thiện Kế hoạch do hợp tác xã thí điểm xây dựng, bảo đảm phù hợp với kế hoạch hỗ trợ của Nhà nước;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phê duyệt Kế hoạch triển khai hoàn thiện hợp tác xã thí điểm, làm căn cứ để tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá hợp tác xã thí điểm trong quá trình thực hiện Đề án.

2.2. Hoàn thiện hợp tác xã thí điểm

- Trách nhiệm của hợp tác xã thí điểm:

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thiện hồ sơ, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định.

+ Chủ động rà soát tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; chủ động giải quyết, khắc phục các khó khăn vướng mắc còn tồn tại.

+ Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuẩn hóa các quy trình để quản trị hợp tác xã một cách hiệu quả. Thực hiện chế độ quản lý tài chính, kế toán theo quy định. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, thường xuyên và kịp thời cho các thành viên hợp tác xã.

+ Triển khai phương án sản xuất kinh doanh, tập trung vào các nội dung, tiêu chí hoàn thiện theo Kế hoạch xây dựng.

+ Chủ động, sáng tạo, cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác theo cơ chế thị trường.

- Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về hợp tác xã ở cấp tỉnh, cấp huyện:

+ Triển khai chính sách hỗ trợ đã được phê duyệt cho hợp tác xã thí điểm bảo đảm đúng tiến độ, kinh phí và nội dung theo quy định.

+ Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo về công tác triển khai hoàn thiện hợp tác xã thí điểm theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

+ Tổ chức sơ kết thực hiện Đề án vào Quý IV năm 2023 để đánh giá và đưa ra phương hướng, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

+ Trong quá trình triển khai, hợp tác xã nào đã hoàn thiện mô hình thì cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan đánh giá hiệu quả hoạt động, tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu cho các hợp tác xã khác tham quan, học hỏi.

3. Giai đoạn 3: Tổng kết, đề xuất phương án nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả (6 tháng cuối năm 2025)

3.1. Kết thúc giai đoạn hoàn thiện mô hình hợp tác xã thí điểm, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án theo Kế hoạch hoàn thiện hợp tác xã thí điểm và Mục tiêu đề ra.

3.2. Trên cơ sở kết quả đạt được, xây dựng phương án nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phương án nhân rộng mô hình thí điểm trên toàn quốc trong giai đoạn 2026 - 2030.

3.3. Khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

IV. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Chính sách hỗ trợ

- Hỗ trợ các hợp tác xã thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP .

- Theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% cho hợp tác xã thí điểm.

- Chính sách hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh để khuyến khích các hợp tác xã tham gia đề án.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương (cấp Tỉnh và cấp Huyện); kinh phí lồng ghép các chương trình, dự án; vốn huy động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Trên cơ sở đề xuất hỗ trợ của các hợp tác xã được chọn tham gia Đề án, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí hàng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương:

+ Tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định;

+ Sơ kết, tổng kết đánh giá và rút kinh nghiệm, đồng thời xây dựng phương án nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh;

+ Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã tham gia Đề án và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đầu mối hướng dẫn việc phối hợp và lồng ghép thực hiện Đề án vào các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp khác theo đúng quy hoạch sản xuất và kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tuyên truyền, hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho cán bộ và thành viên hợp tác xã tham gia Đề án;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ các hợp tác xã hỗ trợ hoàn thiện Kế hoạch do hợp tác xã thí điểm xây dựng, kiểm tra tình hình thực hiện; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án, đề xuất phương án nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

- Tổng hợp kinh phí hỗ trợ của Nhà nước của các hợp tác xã tham gia thí điểm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét, phân bổ.

3. Sở Tài chính

- Hằng năm, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát sử dụng kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

4. Sở Công Thương

- Tuyên truyền, vận động các HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thương mại đủ điều kiện tham gia các mô hình của Đề án;

- Hỗ trợ các HTX đủ điều kiện trong Đề án tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá giới thiệu sản phẩm tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các khu công nghiệp, khu đô thị; kết nối cung cầu theo quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tại Quyết định số 77/2016/QĐ- UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh;

- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhãn hàng hóa cho HTX, hỗ trợ trong việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt trong Chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP);

- Hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới; tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp; tham gia hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, sản phẩm làng nghề, hàng thủ công mỹ nghệ; đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (xây dựng, đăng ký thương hiệu); hỗ trợ các phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm.

5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Kế hoạch. Phối hợp nghiên cứu, góp ý các cơ chế chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã phù hợp với từng loại mô hình, đề xuất các phương án nhân rộng phổ biến các mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả;

- Bồi dưỡng cán bộ thành viên hợp tác xã; tổ chức tư vấn, kiện toàn hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho hợp tác xã thí điểm được vay nguồn vốn ưu đãi của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định và các Hội, đoàn thể tỉnh

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia tuyên truyền Kế hoạch; vận động, tuyên truyền rộng rãi người dân tham gia hợp tác xã; đặc biệt vận động những hộ nông dân tham gia vào mô hình hợp tác xã nông nghiệp thí điểm trên địa bàn; tham gia giám sát theo chức năng nhiệm vụ việc thực hiện hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã thí điểm.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Lựa chọn, triển khai thực hiện hoàn thiện mô hình hợp tác xã thí điểm ở địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia thí điểm; phối hợp với các Sở, ngành tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch.

- Tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí hỗ trợ của hợp tác xã tham gia thí điểm gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ (06 tháng, 01 năm) theo đúng quy định cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình triển khai, thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, để nghị các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Lưu: VT, K13 (35b).

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh