Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2021

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hc sinh, sinh viên khi nghiệp đến năm 2025" (Đ án 1665); Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vviệc ban hành Kế hoạch trin khai Đề án "Hỗ trợ hc sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục (Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Htrợ học sinh, sinh vn khi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2021 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Đi mới công tác truyền thông và phương pháp tổ chức hoạt động nhm nâng cao nhận thc của học sinh, sinh viên (HSSV) về khi nghiệp, giúp HSSV chủ động tiếp cận với hệ thống htrợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường.

2. Hướng dẫn các cơ sgiáo dục, đào tạo tchức triển khai có hiệu quả các mô hình htrợ HSSV khi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. Lựa chọn các mô hình hỗ trợ khi nghiệp tiêu biu nhân rộng trong toàn ngành. Chỉ đạo các cơ sở đào tạo, các sở go dục và đào tạo xây dựng môi trường tri nghim, hỗ trợ khi nghiệp cho HSSV dựa trên hoạt động kết ni với các đối tác, doanh nghiệp.

3. Htrợ các cơ s đào tạo, các sgiáo dục và đào tạo kết nối các ngun lực xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo.

II. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Công tác truyền thông

a) Hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo khai thác, cập nhật thông tin, trên Fanpage của chương trình: https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV và cổng khởi nghiệp: http://dean1665.vn.

b) Hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng clip giới thiệu về mô hình hỗ trợ khởi nghiệp của đơn vị.

c) Tiếp tục xây dựng các bài giảng cung cấp thông tin, kiến thức, cập nhật tài liệu và các khóa đào tạo cho HSSV trên hệ thống hướng nghiệp, khởi nghiệp online; kết nối cổng khởi nghiệp với tất cả các cơ sở đào tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các dán khởi nghiệp của HSSV.

2. Tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 4 - năm 2021.

a) Thời gian bắt đầu từ tháng 4/2021.

b) Vòng chung kết dkiến diễn ra vào tháng 11/2021.

3. Tổ chức tuyên dương các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, các dự án khởi nghiệp xuất sắc của HSSV tại Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV lần thứ 4 - năm 2021 (SV-STARTUP 2021)

a) Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh,

b) Thời gian: dự kiến tháng 11/2021.

4. Công tác hỗ trợ đào tạo

a) Hình thành mạng lưới cán bộ tư vấn hỗ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo, mạng lưới cán bộ tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp trong các trường phổ thông.

b) Tổ chức đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo tập trung vào phương pháp giảng dạy và kỹ năng làm việc với sinh viên nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khi nghip trong sinh viên.

c) Tổ chức các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh quản trị doanh nghiệp cơ bản, chuyên sâu thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các sinh viên, nhóm sinh viên khởi nghiệp.

d) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao lưu, kết nối, các trường đại học Việt Nam với các trường đại học quốc tế và hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của khối học sinh phổ thông tham dự Cuộc thi khởi nghiệp quốc tế.

5. Tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

a) Tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ sở đào tạo hoàn thiện mô hình trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại 03 khu vực, tạo không gian dùng chung cho HSSV tại các cơ sở đào tạo.

b) Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ không gian làm việc cho các nhóm HSSV đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận hành các mô hình kinh doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu.

c) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ một số địa phương thí điểm xây dựng các Trung tâm giáo dục khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo hình thành hệ sinh thái hỗ trợ giáo dục khởi nghiệp.

6. Quản lý điều hành Đề án

a) Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, hỗ trợ các nhà trường, các sở giáo dục và đào tạo xây dựng các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

b) Hoàn thiện báo cáo triển khai thực hiện Đề án 1665 năm 2021 của ngành Giáo dục.

III. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên:

a) Chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ liên quan, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đồng hành cùng với Đề án 1665 chủ động tổ chức hoạt động triển khai Kế hoạch này.

b) Chủ trì ban hành các văn bản, công văn đề nghị các cơ sở đào to, các sở giáo dục và đào tạo phối hợp triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch.

c) Tham mưu lãnh đạo Bộ góp ý, ban hành các văn bản triển khai Đề án 1665 đối với các bộ ngành, địa phương, tổ chức việc kiểm tra, giám sát tại các cơ sở đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo.

d) Chủ trì việc xây dựng báo cáo triển khai thực hiện Đề án 1665 năm 2021.

2. Các Cục, Vụ thực hiện các nội dung được giao trong Phụ lục Kế hoạch.

3. Các Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

4. Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai các nội dung của Kế hoạch.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hin Kế hoạch được bố trí trong kinh phí triển khai thực hiện Đ án được cp hng năm; Quphát triển doanh nghiệp nhvừa; Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nh và vừa; kinh phí xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

 

 

Nơi nhận:
- B trưng (để b/c);
- VPCP (VKGVX);
- Bộ: TC, KHĐT, KHCN, LĐTBXH (
để ph/h);
- Tru
ng ương Đoàn TNCS HCM (để ph/h);
- Phòng Thương mại v
à Công nghiệp Việt Nam (để ph/h);
- Các ĐH, HV, các trưng ĐH, Cao đẳng Sư phm và Trung cấp sư phạm (để th/h);
- Các sGDĐT (để th/h);
- Sở Go dc, Khoa học và Công ngh tnh Bạc Liêu (để th/h);
- Các đơn vị ký kết phối hợp triển khai;
- Cng TTĐT của BGDĐT;
- Lưu
: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THCỦA KHOẠCH
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch s
ố 409/KH-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

NỘI DUNG

Thời gian triển khai

Đơn vị chỉ đo, giám sát

Đơn vị triển khai thực hiện

1

Công tác truyền thông

1.1

Vận hành, duy trì các bài viết chuyên đề trên trên mạng xã hội, các kênh truyền thông, báo chí, truyền hình.

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

Báo GDTĐ, Trung tâm TTGD; Các tổ chức, cá nhân liên quan

1.2

Duy trì các bài viết, các chuyên đề, cập nhật tài liệu, kết nối thông tin với các cơ sở giáo dục trên cổng khởi nghiệp: http://dean1665 và Fanpage https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở giáo dục đại học, Các Sở GDĐT, Các tổ chức, cá nhân liên quan

2

Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu diễn đàn

2.1

Tọa đàm xây dựng các mô hình, dự án khởi nghiệp tiêu biểu trong các cơ sở giáo dục, tại Hà Ni.

20/6/2021

Vụ GDCTHSSV

Các tổ chức, cá nhân liên quan

2.2

Giao lưu truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên các cơ sở đào tạo tại 03 khu vực (Mỗi khu vực 05 trường đại học, mỗi trường 800 sinh viên)

Tháng 6- 12/2021

Vụ GDCTHSSV

Các tổ chức, cá nhân liên quan

2.3

Hội thảo, tập huấn về khởi nghiệp cho cán bộ, giáo viên các trường phổ thông, tại 06 địa phương, mỗi địa phương khoảng 80 thầy cô cùng đại diện các doanh nghiệp tham dự)

Tháng 6- 12/2021

Vụ GDCTHSSV

Cục NGCBQL; GDTrH; Các tổ chức, cá nhân liên quan

3

Tổ chức Tuyên dương các mô hình khi nghiệp tiêu biểu, các dự án khi nghiệp xuất sắc của HSSV và Ngày hội khi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2021

3.1

Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV STARTUP 2021)

20/5/2021

Vụ GDCTHSSV

 

3.2

Tổ chức Lễ Tuyên dương các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, các dự án khởi nghiệp xuất sắc của HSSV và Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 4 - năm 2021 (SV STARTUP-2020), tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

20/11/2021

Vụ GDCTHSSV

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Các tổ chức, cá nhân liên quan; Các cơ sở sở giáo dục đại học; Các SGDĐT

4

Công tác hỗ trợ đào tạo

4.1

Tập huấn đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo, tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nng (02 lớp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mỗi lớp 40 cán bộ, giảng viên)

20/10/2021

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở giáo dục đại học; Các tổ chức, cá nhân liên quan

4.2

Đào tạo, tập huấn cho sinh viên các cơ sở đào tạo về khởi sự kinh doanh; Quản trị doanh nghiệp (40 lớp, mỗi lớp 30-50 học viên), tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế.

Tháng 4- 12/2021

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở sở giáo dục đại học; Cục PTDN (Bộ KHĐT); Các tổ chức, cá nhân liên quan

5

Tạo môi trường hỗ trợ HSSV khi nghiệp

5.1

Chỉ đạo hoàn thiện mô hình thí điểm 03 Trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại 03 khu vực (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

Tháng 3- 9/2021

Vụ GDCTHSSV

Các tổ chức, cá nhân liên quan

5.2

Tổ chức thí điểm mô hình đổi mới sáng tạo xã hội bảo vệ môi trường trong 12 trường THPT tại ít nhất 03 địa phương.

Từ tháng 8/2021 đến 8/2022

Vụ GDCTHSSV

Hội đồng Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh tham gia dự án

6.

Hoạt động quản lý điều hành Đề án

6.1

Xây dựng báo cáo triển khai Đề án 1665 năm 2021

20/12/2021

Vụ GDCTHSSV

KHCNMT; GDTrH; GDĐH

6.2

Xây dựng văn bản hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo tổ chức thí điểm triển khai công tác đào tạo, tạo môi trường hỗ trợ học sinh khởi nghiệp và lựa chọn các mô hình điểm để nhân rộng

20/5/2021

Vụ GDCTHSSV

 

6.3

Xây dựng văn bản công bố mạng lưới cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo và hướng dẫn đội ngũ triển khai hoạt động tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp trong các nhà trường

20/11/2021

Vụ GDCTHSSV