Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 364/KH-UBND

Bình Tân, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM SỬ DỤNG TÚI NI-LÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN.

Căn cứ Chỉ thị số 23/2014/CT-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý sử dụng và thải bỏ túi nilông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 2061/UBND-ĐT ngày 11 tháng 05 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chương trình giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 về thực hiện Chương trình hành động số 20-CTrHĐ/QU ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Quận ủy Bình Tân về giảm ô nhiễm môi trường;

Căn cứ Kế hoạch số 650/KH-STNMT-CTR ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện chương trình giảm sử dụng túi ni-lông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018;

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tại Tờ trình số 4293/TTr-TNMT ngày 24 tháng 7 năm 2018,

Nay, Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm sử dụng túi ni-lông trên địa bàn quận:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của túi nilông khó phân hủy đối với môi trường;

- Vận động và khuyến khích người dân sử dụng túi nilông tiết kiệm, thay thế túi nilông bằng các túi thân thiện môi trường, túi sử dụng nhiều lần;

- Gắn kết với chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và các chương trình bảo vệ môi trường khác trên địa bàn thành phố;

- Hình thành cơ sở dữ liệu, thông tin về tình hình sử dụng và thải bỏ túi ni-lông khó phân hủy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại (sau đây gọi tắt là các tổ chức bán lẻ); tình hình hoạt động thu gom, tái chế, xử lý chất thải ni-lông của các cơ sở trên địa bàn quận Bình Tân.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về Luật Thuế bảo vệ môi trường của các cá nhân/tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh túi ni-lông trên địa bàn quận Bình Tân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1. Xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt về túi ni-lông

Tổ chức tập huấn về giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy, khuyến khích sử dụng túi thân thiện với môi trường, cụ thể:

- Thời gian triển khai: trong quý III năm 2018.

- Đối tượng tập huấn:

+ Cán bộ công chức phòng, ban, đơn vị trên địa bàn quận.

+ Cán bộ phụ trách công tác quản lý môi trường các phường, Ban chấp hành Đoàn thể phường; Khu phố và Tổ Trưởng.

+ Cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Quận Đoàn, hội viên Hội cựu chiến binh, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hội viên Hội nông dân.

+ Ban Quản lý các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ.

+ Nhóm tình nguyện viên bảo vệ môi trường của các khu phố (nếu có).

- Hình thức: lớp tập huấn.

- Nội dung tập huấn:

+ Tổng quan về túi ni-lông, tác hại của túi ni-lông và các giải pháp giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy.

+ Phổ biến nội dung Chỉ thị số 23/2014/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý sử dụng và thải bỏ túi ni-lông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; các văn bản chỉ đạo, chủ trương, kế hoạch khác của Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Phổ biến các hoạt động truyền thông đến các đối tượng liên quan.

+ Giới thiệu các sản phẩm túi thân thiện môi trường.

2. Các giải pháp tuyên truyền hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy

a) Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng cho người dân về giảm sử dụng túi ni-lông

- Treo bandroll, dán poster, hệ thống loa phát thanh hoặc bảng tin khu phố tại các khu phố, khu dân cư về nội dung tuyên truyền tác hại của túi ni-lông khó phân hủy.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền tác hại túi ni-lông khó phân hủy, giải pháp giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy trong các buổi tập huấn về chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn, các buổi họp tổ dân phố hoặc trong các ngày hội liên quan đến môi trường, các sự kiện lễ hội...

- Tham dự các cuộc thi, triển lãm hình ảnh, bài viết hoặc trò chơi về môi trường liên quan đến chủ đề “Giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy”.

- Hỗ trợ phát túi tự phân hủy, túi vải thân thiện môi trường, túi tái sử dụng nhiều lần cho các hộ gia đình từ các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân (nếu có).

- Hướng dẫn, vận động các hộ gia đình ký cam kết về giải pháp giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy hoặc vận động các hộ gia đình đăng ký tham gia Khu phố/Tổ “Nói không với túi ni-lông” với các nội dung sau:

+ Tạo thói quen mang theo túi khi đi mua sắm, ưu tiên sử dụng các loại túi có thể sử dụng nhiều lần như túi vải, túi giấy tái chế, túi sinh học, làn nhựa...

+ Tăng cường tái sử dụng túi ni-lông đã qua sử dụng hoặc sử dụng túi có thể tự phân hủy, túi ni-lông thân thiện với môi trường.

+ Khuyến cáo không nên sử dụng túi ni-lông có màu, rẻ tiền để đựng trực tiếp thức ăn, thực phẩm nóng hoặc có vị chua.

+ Chủ động từ chối sử dụng túi ni-lông được phát miễn phí nếu không thấy cần thiết khi đi mua sắm.

+ Thải bỏ túi ni-lông đúng cách, không vứt túi ni-lông bừa bãi xuống đường phố, kênh rạch, cống rãnh..., không được tự ý đốt hoặc chôn lấp túi ni-lông.

+ Vận động, khuyến khích người dân tự phân loại riêng túi ni-lông tại nguồn và tăng cường tái sử dụng túi ni-lông bằng cách làm sạch các túi ni-lông đã qua sử dụng từ 1 -2 lần (rũ sạch chất thải, giặt sạch túi và phơi khô...).

b) Các hoạt động tuyên truyền, vận động các tổ chức bán lẻ giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy

- Treo banner, dán poster tại hệ thống siêu thị (các quầy tính tiền), các trung tâm thương mại và chợ về nội dung tuyên truyền tác hại của túi ni-lông khó phân hủy, hướng dẫn sử dụng túi thân thiện môi trường hoặc hệ thống loa phát thanh tại các siêu thị, chợ, trung tâm thương mại.

- Triển khai, phổ biến cho các hệ thống siêu thị không cấp phát miễn phí túi ni-lông cho người tiêu dùng (trừ các mặt hàng tươi sống sử dụng túi ni-lông của siêu thị); trường hợp người tiêu dùng không đem túi khi mua sắm thì các hệ thống siêu thị tính phí túi, bao bì đựng hàng hóa thay thế túi ni-lông khó phân hủy.

- Hướng dẫn, vận động các tiểu thương, đơn vị bán lẻ tại địa phương giảm sử dụng túi ni-lông bằng các hình thức:

+ Khuyến khích các tiểu thương sử dụng túi tự phân hủy, túi giấy tái chế, túi ni-lông thân thiện với môi trường, lá chuối, lá sen...cho khách hàng (trừ mặt hàng tươi sống).

+ Hạn chế hoặc không phát miễn phí túi ni-lông cho khách hàng.

+ Vận động khách hàng mang theo túi khi đi mua sắm, túi có thể sử dụng nhiều lần.

3. Điều tra, thống kê về tình hình sử dụng và thải bỏ túi ni-lông khó phân hủy của các tổ chức bán lẻ trên địa bàn quận:

- Thống kê, cập nhật danh sách các tổ chức bán lẻ và tình hình sử dụng túi ni-lông khó phân hủy của các đối tượng này trên địa bàn quận.

- Thống kê danh sách các tổ chức bán lẻ trên địa bàn quận đã chuyển hoàn toàn sang sử dụng túi thân thiện với môi trường.

- Phân tích, đánh giá các khó khăn khi người tiêu dùng, các tổ chức bán lẻ chuyển sang sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường, túi sử dụng nhiều lần...

4. Điều tra, thống kê về hoạt động của các cơ sở thu mua, tái chế và xử lý chất thải ni-lông trên địa bàn quận:

- Điều tra, khảo sát về hoạt động của các cơ sở thu mua phế liệu, cơ sở tái chế chất thải ni-lông trên địa bàn quận.

- Đánh giá công nghệ tái chế, các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường của các cơ sở tái chế chất thải ni-lông hoạt động riêng rẽ trong khu dân cư trên địa bàn quận.

- Thống kê, đánh giá, theo dõi khối lượng tái chế, xử lý và sản phẩm từ quá trình tái chế chất thải ni-lông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận.

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương và các tổ chức, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân bán lẻ trên địa bàn giảm sử dụng túi nilông.

- Phối hợp phòng Kinh tế trong công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân bán lẻ trên địa bàn quận cam kết giảm sử dụng túi nilông.

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, khảo sát về hoạt động của các cơ sở thu mua phế liệu, cơ sở tái chế chất thải ni-lông; Đánh giá công nghệ tái chế, các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường của các cơ sở tái chế chất thải ni-lông; Thống kê, đánh giá, theo dõi khối lượng tái chế, xử lý và sản phẩm từ quá trình tái chế chất thải ni-lông theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường nhận tài liệu tuyên truyền về giảm sử dụng túi nilông phân phát đến Ủy ban nhân dân 10 phường, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn (nếu có).

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận triển khai chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2017-2020 tại địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 18/4/2017.

- Cung cấp bài tuyên truyền giảm sử dụng túi nilông đến Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao ghi âm và phân phát đến Ủy ban nhân dân 10 phường, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

- Đầu mối tổng hợp tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch đến Ủy ban nhân dân quận và tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo đến Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

2. Phòng Kinh tế quận.

- Chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân 10 phường xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt về túi ni-lông trên địa bàn quận và thực hiện các chương trình tuyên truyền, vận động các tổ chức bán lẻ trên địa bàn quận cam kết giảm sử dụng túi nilông.

- Phối hợp Sở Công Thương khảo sát, điều tra tình hình sử dụng túi ni-lông khó phân hủy tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ; phân tích, đánh giá các khó khăn khi người tiêu dùng, các tổ chức bán lẻ chuyển sang sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường, túi sử dụng nhiều lần.

- Thống kê, cập nhật danh sách các tổ chức bán lẻ và tình hình sử dụng túi ni-lông khó phân hủy của các đối tượng này trên địa bàn quận; Thống kê danh sách các tổ chức bán lẻ trên địa bàn quận đã chuyển hoàn toàn sang sử dụng túi thân thiện với môi trường; phân tích, đánh giá các khó khăn khi người tiêu dùng, các tổ chức bán lẻ chuyển sang sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường, túi sử dụng nhiều lần...

- Tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất túi thân thiện với môi trường được kết nối, giao lưu, giới thiệu sản phẩm với các đơn vị phân phối túi ni-lông thân thiện với môi trường (Ban giám đốc siêu thị, Ban quản lý chợ...) nhằm thúc đẩy tình hình sử dụng túi thân thiện với môi trường.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin:

Thực hiện lồng ghép nội dung giảm sử dụng và thải bỏ đúng túi ni-lông khó phân hủy trong các phong trào, hoạt động văn hóa, công tác gia đình, khu phố, ấp, tổ dân phố và tổ nhân dân theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao.

4. Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể Thao quận.

- Treo banner, dán poster tại hệ thống siêu thị (các quầy tính tiền), các trung tâm thương mại và chợ về nội dung tuyên truyền tác hại của túi ni-lông khó phân hủy, hướng dẫn sử dụng túi thân thiện môi trường.

- Ghi âm nội dung tuyên truyền về giảm sử dụng túi nilông và phân phát các đĩa ghi âm đến Ủy ban nhân dân 10 phường, Ban Quản lý các chợ, các siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn quận.

- Tổ chức xe loa tuyên truyền về giảm sử dụng túi nilông trên các tuyến đường chính trên địa bàn quận, tập trung tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận.

- Dự trù kinh phí thực hiện tuyên truyền đến Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận.

5. Đội Quản lý Thị trường Bình Tân, Chi cục thuế quận: tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh túi nilông vi phạm các quy định của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận: Thẩm định và trình duyệt kinh phí các đơn vị thực hiện triển khai kế hoạch này.

7. Ủy ban nhân dân 10 phường:

- Bố trí lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt theo thẩm quyền các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định về vứt, thải rác thải sinh hoạt (bao gồm chất thải ni-lông) trên vỉa hè, đường phố, hệ thống cống rãnh, kênh rạch.... căn cứ theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Vận động các hộ gia đình ký cam kết về giải pháp giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy hoặc vận động các hộ gia đình đăng ký tham gia Khu phố/Tổ “Nói không với túi ni-lông”.

- Tổ chức xe loa hoặc phát thanh và phân phát tài liệu tuyên truyền về giảm sử dụng túi nilông đến người dân trên địa bàn phường.

- Tuyên truyền người dân nhận thức được thời gian tồn tại, tác hại của túi nilông thông qua các họp khu phố, Tổ dân phố.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các Đoàn thể quận.

- Thực hiện tuyên truyền, vận động các cán bộ, hội viên và người dân tham gia giảm sử dụng túi nilông.

- Xây dựng các hoạt động thiết thực để giảm sử dụng túi nilông và triển khai đồng bộ đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các Đoàn thể phường.

- Hội Phụ nữ phối hợp Liên Đoàn Lao động quận và Quận đoàn tham dự các cuộc thi, triển lãm hình ảnh, bài viết hoặc trò chơi về môi trường liên quan đến chủ đề “Giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy” do cấp thành phố tổ chức.

9. Ban Quản lý các chợ trên địa bàn quận:

- Lập kế hoạch tuyên truyền, vận động các tiểu thương, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc chợ giảm sử dụng túi nilông.

- Lồng ghép báo cáo công tác thu gom, giảm sử dụng túi nilông của các tiểu thương, hộ kinh doanh bán lẻ thuộc phạm vi quản lý trong báo cáo hoạt động định kỳ của Chợ gửi đến Ủy ban nhân dân quận, phòng Tài nguyên và Môi trường quận.

10. Các siêu thị, trung tâm thương mại: chủ động áp dụng các giải pháp giảm sử dụng túi ni lông, cụ thể:

- Hạn chế hoặc không phát miễn phí túi nilông cho khách hàng (ngoại trừ túi nilông dùng để chứa và cân các mặt hàng tươi sống sử dụng bên trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi).

- Phát thanh tuyên truyền đến khách hàng về tác hại của túi nilông khó phân hủy đối với sức khỏe và môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Ủy ban nhân dân quận đề nghị Thủ trưởng các Phòng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các đơn vị liên quan lập kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại mục II.

- Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện đến Ủy ban nhân dân quận, phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/10 hàng năm để Phòng tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo đến Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Trên đây là kế hoạch thực hiện chương trình giảm sử dụng túi ni-lông trên địa bàn quận.

 


Nơi nhận:
- UBND TP; Sở TNMT TP;
- TT. QU;
- UBND quận: CT; các PCT;
- P. TNMT; P. KT;
- P. TC-KH; CCT;
- P VH-TT; TT VH TDTT;
- Đội QLTTBT;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể;
- UBND 10 phường;
- BQL các chợ;
- Các siêu thị, Trung tâm thương mại;
- Lưu: VT, TNMT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Gia Thái Bình