Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 261/KH-UBND

Yên Bái, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1252/QĐ-TTG NGÀY 26/9/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG THỰC THI HIỆU QUẢ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (viết tắt là Công ước ICCPR) và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp quốc (viết tắt là Quyết định số 1252/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1252/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Quyết định số 1252/QĐ-TTg , qua đó góp phần nâng cao sự hưởng thụ của người dân về các quyền dân sự và chính trị phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng; bảo đảm các yêu cầu đối ngoại, đối nội, bảo đảm an ninh quốc gia; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ; tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả toàn diện và đồng bộ.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch phải bám sát và phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người; phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013 và Chương VIII của Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

b) Việc tổ chức thực hiện Công ước ICCPR và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các ngành, các cấp, các đơn vị, địa phương.

c) Việc triển khai các quy định của Công ước ICCPR phải được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; lồng ghép triển khai với triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật với triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng Các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Công ước ICCPR

a) Rà soát, đánh giá tính tương thích giữa các quy định của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Công ước ICCPR.

b) Việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo tính tương thích với các quy định của Công ước ICCPR, bao gồm các quy định về hạn chế quyền, chống phân biệt đối xử và các quy định khác.

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về quyền dân sự và chính trị

a) Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị, địa phương về các nội dung nhằm xóa bỏ định kiến, phân biệt đối xử đối với phụ nữ (huy động sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực và xóa bỏ bạo lực giới) và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó lưu ý nhóm người khuyết tật, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới, liên giới (LGBTI), người nhiễm HIV/AIDS.

b) Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo hướng thuận tiện, an toàn và tăng tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vi phạm quyền dân sự và chính trị của các cá nhân để đảm bảo tốt hơn quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

c) Tăng cường hoạt động hỗ trợ bảo vệ các quyền dân sự và chính trị. Nâng cao hiệu quả thi hành các quyền dân sự và chính trị trong hoạt động tố tụng hình sự. Nâng cao chất lượng hoạt động bồi thường, hỗ trợ cho nạn nhân của hành vi xâm phạm quyền dân sự và chính trị.

d) Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, thống kê tình hình thi hành các quyền dân sự và chính trị.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các quyền dân sự và chính trị

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Công ước ICCPR, các Bình luận chung, Báo cáo quốc gia lần thứ ba và tài liệu liên quan, Bản khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc.

b) Tuyên truyền, phổ biến về các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013; triển khai các hoạt động tuyên truyền đối ngoại về quyền con người tại tổ chức quốc tế và khu vực; quy định của Bộ luật Hình sự về các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh; các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Trợ giúp pháp lý và các quy định pháp luật khác có liên quan.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Công ước ICCPR và khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội vả Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc thực hiện Kế hoạch này.

b) Rà soát, đánh giá tính tương thích giữa các quy định của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Công ước ICCPR; rà soát, đối chiếu với các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) phù hợp với Công ước ICCPR.

c) Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các quyền dân sự và chính trị.

d) Tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương, nạn nhân của hành vi xâm hại quyền dân sự và chính trị.

2. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu triển khai thi hành đồng bộ, có hiệu quả Luật An ninh quốc gia; Luật Phòng, chống khủng bố, Bộ luật Hình sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật Cư trú và các văn bản pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh.

b) Triển khai thực hiện tốt các quy định trong lĩnh vực quản lý dân cư (lưu ý các quy định về hộ khẩu dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử với người dân tộc thiểu số...); rà soát các quy định về hạn chế quyền trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và cư trú.

c) Rà soát, đánh giá điều kiện về cơ sở vật chất, quy chế giam giữ của các cơ sở giam giữ.

3. Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo hướng thuận tiện, an toàn và tăng tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vi phạm quyền dân sự và chính trị của các cá nhân để đảm bảo tốt hơn quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiến hành rà soát, đánh giá điều kiện về cơ sở vật chất, quy chế hoạt động cơ sở cai nghiện.

5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiến hành rà soát các văn bản pháp luật về hạn chế quyền, tập trung trong lĩnh vực quốc phòng (tình trạng khẩn cấp), trong đó lưu ý về các quyền không thể bị tạm đình chỉ trong tình trạng khẩn cấp, thủ tục thông báo quốc tế khi có tình trạng khẩn cấp.

6. Sở Tài chính

Tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này; tham mưu, đề xuất, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

7. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật vê dân sự và chính trị và các kế hoạch, chương trình hành động quốc gia về xóa bỏ định kiến đối với người dân tộc thiểu số...

8. Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh

a) Tiếp tục nâng cao hiệu quả thi hành các quyền dân sự và chính trị trong hoạt động tố tụng hình sự. Tăng cường hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với các tội xâm phạm quyền dân sự, chính trị.

b) Nâng cao tính độc lập trong hoạt động tố tụng của người tiến hành tố tụng; tăng cường bảo đảm quyền của người bị tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự và các quyền xét xử công bằng (như quyền được tiếp cận người bào chữa; quyền được xem xét tính hợp pháp của quyết định bắt, tạm giữ, tạm giam theo thủ tục tư pháp...).

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể của Mặt trận tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự và chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát các hoạt động thi hành pháp luật về dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

10. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến quyền dân sự và chính trị bằng các hình thức, nhất là trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch này tại địa phương.

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo hướng thuận tiện và an toàn, tăng tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến vi phạm quyền dân sự và chính trị của các cá nhân để đảm bảo tốt hơn quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

c) Tăng cường chất lượng, hiệu quả các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện quyền dân sự và chính trị; thống kê các số liệu về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến các vi phạm về quyền dân sự và chính trị thuộc địa bàn quản lý.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Căn cứ vào nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán kinh phí gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (NC);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Chánh Văn phòng;
- Báo Yên Bái, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Phòng Tư pháp các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng