Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/UBND-KH

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 9 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 689/QĐ-TTG NGÀY 08/6/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2021-2025”

Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” và căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh tại Văn bản số 574/TTr-QUN3 ngày 30/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch triển khai với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình, đặc điểm của Tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn chủ đạo, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

2. Phân công trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện.

3. Đảm bảo tính kế thừa kết quả thực hiện cơ cấu lại hệ thống các Tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2015-2020 và đảm bảo tính nhất quán với việc tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Tạo bước chuyển rõ rệt, thực chất trong cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (viết tắt là TCTD) gắn với xử lý nợ xấu; không để phát sinh Quỹ tín dụng nhân dân (Viết tắt là QTDND), Chi nhánh TCTD yếu kém; đảm bảo hệ thống các TCTD trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hoạt động lành mạnh và phát triển bền vững; không để xảy ra những điểm nóng trong hoạt động ngân hàng.

- Đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; nâng cao năng lực tài chính của TCTD và chi nhánh TCTD.

- Đơn giản hóa, tinh gọn quy trình thủ tục, hồ sơ, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận thuận lợi, sử dụng đầy đủ, kịp thời các dịch vụ ngân hàng an toàn, hiện đại với chất lượng tốt, tích cực triển khai công tác hiện đại hóa ngân hàng phù hợp với xu thế phát triển và định hướng của từng TCTD.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Phát triển hệ thống các TCTD trên địa bàn hoạt động lành mạnh, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch, đáp ứng các chuẩn mực về an toàn hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 23/10/2020 của UBND Tỉnh về thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Phát triển hệ thống các Chi nhánh NHTM, các doanh nghiệp fintech... theo các mục tiêu, định hướng trong Kế hoạch số 188/KH-UBND có bổ sung, ưu tiên phát triển mô hình ngân hàng số, thanh toán số ... nhầm đưa các dịch vụ tài chính ngân hàng đến khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong Tỉnh.

- Phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ thanh toán của ngân hàng; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 97/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Đề án chuyển đổi số toàn diện, Kế hoạch phát triển thương mại điện tử... và các chương trình, đề án, kế hoạch khác của Tỉnh và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Tiếp tục cơ cấu lại tài sản của các TCTD, chi nhánh TCTD theo hướng: Phấn đấu tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của các đơn vị TCTD trên địa bàn lên khoảng 16 - 17% vào cuối năm 2025. Tăng tỷ trọng vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và chính sách tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phát triển theo đúng mục tiêu, tôn chỉ của loại hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế; hoạt động an toàn, hiệu quả, ổn định và bền vững, đáp ứng nhu cầu về vốn, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của các thành viên QTDND, hướng tới mục tiêu chủ yếu là tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên phục vụ sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và địa bàn có nhiều khó khăn.

- Xây dựng và phát triển hệ thống các tổ chức tài chính vi mô hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững, hướng tới mục tiêu phục vụ người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ với các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng, linh hoạt, phù hợp, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

- Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các TCTD, nợ xấu đã bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu ở mức dưới 3%.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (các Luật, Nghị định, thông tư...) tạo môi trường pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; cơ cấu lại TCTD và xử lý nợ xấu.

- Tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng khi có yêu cầu.

- Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động ngân hàng, trong đó tập trung vào Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các TCTD, Luật bảo hiểm tiền gửi; quy định về an toàn hoạt động, quản lý điều hành, quản trị rủi ro và các quy định khác đối với hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân, các quy định về thành lập và hoạt động ngân hàng số, chuyển đổi số và hoạt động thanh toán để nghiên cứu, đề xuất kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, sửa đổi bổ sung nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tạo môi trường pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; cơ cấu lại TCTD và xử lý nợ xấu; các cơ chế về chính sách đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng; công tác quản lý nhà nước.

2. Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của các bộ, ngành liên quan về cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu

2.1. Triển khai kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1382/QĐ-NHNN ngày 02/8/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2.2. Triển khai thực có hiệu quả Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 23/10/2020 về thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 25/3/2022 về triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025 và các dự án, Chương trình, Kế hoạch khác của UBND tỉnh Quảng Ninh.

2.3. Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Quảng Ninh, phát triển dịch vụ ngân hàng số, dịch vụ fintech; khuyến khích các TCTD mở rộng, phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, đại lý, điểm giao dịch ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Dành nguồn vốn ngân sách thích hợp ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội của Tỉnh.

2.4. Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn cơ cấu lại danh mục đầu tư theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phù hợp với các chương trình, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh; tăng trưởng tín dụng hiệu quả, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh, đầu tư vào các ngành sản xuất và tiêu dùng ít các bon; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi trong vay vốn tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp và người dân, góp phần đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn.

2.5. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và sự phát triển ổn định của thị trường vàng, thị trường ngoại hối.

2.6. Từng bước phát triển các tổ chức tài chính vi mô an toàn, bền vững theo định hướng thị trường; đảm bảo sự tiếp cận dịch vụ tài chính đa dạng, chất lượng cho các hộ gia đình, người có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ; thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết hoạt động của các loại hình TCTD với hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô.

2.7. Chỉ đạo chi nhánh TCTD, các TCTD trên địa bàn tăng cường năng lực tài chính, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu.

- Điều chỉnh chiến lược đầu tư, cấp tín dụng vào những ngành, lĩnh vực có mức độ rủi ro thấp, các lĩnh vực ưu tiên, tham gia tích cực vào các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Quảng Ninh triển khai; cân bằng giữa yếu tố rủi ro và lợi nhuận để tăng tỷ lệ an toàn vốn.

- Kiểm soát chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu nâng cao chất lượng tài sản với các giải pháp cụ thể sau:

+ Chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, các quy định an toàn trong hoạt động tín dụng; nghiêm cấm che giấu nợ xấu, phản ánh, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng và kết quả kinh doanh.

+ Nâng cao năng lực đánh giá thẩm định tín dụng và hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng; kiểm soát chặt chẽ cấp tín dụng vào những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro; bảo đảm khách hàng vay vốn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tuân thủ các quy định của pháp luật.

+ Rà soát, đánh giá các khoản nợ hiện đang được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để phân loại nợ theo đúng quy định của pháp luật; tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả.

- Tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu như đôn đốc thu hồi nợ; bán, xử lý nợ, tài sản đảm bảo; khởi kiện khách hàng vay; có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho khách hàng khắc phục khó khăn và phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục hỗ trợ vốn, tín dụng, miễn giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ theo đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ, đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động cấp tín dụng.

2.8. Chỉ đạo tăng cường năng lực tài chính, quản trị và chất lượng tín dụng của các QTDND trên địa bàn

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND; các giải pháp tại Đề án “ Củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Tập trung chấn chỉnh, củng cố nhằm đảm bảo QTDND hoạt động theo đúng mục tiêu, tôn chỉ của loại hình TCTD là hợp tác xã, nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả, ổn định và bền vững của QTDND, phù hợp với nhu cầu, quy mô, địa bàn, mức tăng trưởng kinh tế tại địa phương.

- Chỉ đạo các QTDND tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, trong đó có việc tăng vốn điều lệ từ các nguồn phù hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cấp và hoàn thiện phần mềm, tối đa tin học hóa trong hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu quản trị, quản lý tài chính, hạch toán, kế toán của QTDND và chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

3. Tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu:

- Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng.

- Chủ động tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền cơ sở, các cơ nhà nước có thẩm quyền, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, đặc biệt là cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD trên địa bàn trong việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm, nhất là hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính để xử lý nợ xấu, xử lý TSBĐ; tạo điều kiện để các TCTD có thể xử lý nhanh TSBĐ của các khoản nợ xấu liên quan các vụ án đang được xử lý tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Rà soát thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời áp dụng toàn diện các biện pháp, chính sách quy định tại Nghị quyết 42/2017/QH14 ( hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung/thay thế) và quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình xử lý, thu hồi nợ xấu nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng hoạt động.

4. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, giám sát về hoạt động ngân hàng trên địa bàn

- Tăng cường, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung thanh tra chuyên đề, trọng tâm, trọng điểm những lĩnh vực, đối tượng, nội dung liên quan đến rủi ro lớn, nguy cơ mất an toàn.

- Tiếp tục đổi mới công tác giám sát; nâng cao hoạt động giám sát an toàn vi mô, nâng cao khả năng phát hiện, phân tích, cảnh báo sớm và đề xuất các biện pháp phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

- Có các biện pháp can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật đối với các TCTD yếu, yếu kém; các chi nhánh TCTD được sáp nhập bảo đảm giữ vững ổn định hệ thống các TCTD, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Quyết định 689/QĐ-TTg bao gồm: nguồn vốn Ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các TCTD trên địa bàn triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 1124/QĐ-NHNN ngày 04/7/2022 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1382/QĐ-NHNN ngày 02/8/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Kế hoạch này.

- Là đầu mối trong việc tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (các Luật, Nghị định, thông tư...) liên quan đến hoạt động ngân hàng; cơ cấu lại TCTD và xử lý nợ xấu.

- Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Theo dõi, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh và sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

- Thực hiện tốt vai trò đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 23/10/2020 về thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 25/3/2022 về triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu đề xuất với UBND tỉnh trong việc bố trí nguồn vốn ngân sách cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan việc quản lý giám sát tổ chức, hoạt động và hỗ trợ các QTDND trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “ Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”, Đề án “ Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

- Phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã, Bảo hiểm tiền gửi trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng và khả năng thu hồi các khoản nợ để có biện pháp xử lý thích hợp; thực hiện việc trích lập dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu theo đúng quy định của pháp luật; bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản đảm bảo; thu nợ; kiểm soát chặt chẽ và giảm chi phí hoạt động; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng; đồng thời thực hiện các giải pháp tiếp tục mở rộng tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đi đối với nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

- Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra về hoạt động ngân hàng; việc thực hiện phương án cơ cấu lại TCTD, xử lý nợ xấu của các TCTD trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xử lý nợ xấu, xử lý TSĐB để thu hồi nợ, nhằm đảm bảo thu hồi tối đa giá trị các khoản nợ, hạn chế thiệt hại cho các TCTD; theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xử lý nợ xấu, thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu tại các TCTD trên địa bàn.

- Phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin, số liệu trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng với Cơ quan công an và các đơn vị chức năng để có các biện pháp phòng ngừa, hạn chế và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị có liên quan lồng ghép các mục tiêu tài chính toàn diện trong quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

- Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai hỗ trợ các tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô trong việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi theo các chương trình, kế hoạch thực hiện tài chính toàn diện quốc gia

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn để xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc trách nhiệm chi của ngân sách tỉnh.

3. Sở Tài chính

- Đầu mối phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh tham mưu đề xuất với UBND Tỉnh trong việc bố trí nguồn vốn ngân sách cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay thực hiện mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn để xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc trách nhiệm chi của ngân sách tỉnh. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND Tỉnh xử lý nợ rủi ro đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh để cho vay thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

4. Công an tỉnh

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện và điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; tăng cường quản lý, giám sát hoạt động QTDND trên địa bàn.

- Chủ trì trong phối hợp kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, phát triển ngân hàng số, thanh toán sổ trên địa bàn.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp với các TCTD, VAMC đảm bảo an ninh trật tự trong việc thu giữ, xử lý TSĐB để thu hồi nợ khi có yêu cầu của TCTD, VAMC.

- Chỉ đạo Cơ quan điều tra đẩy nhanh việc điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình cơ cấu lại TCTD và xử lý nợ xấu của các TCTD chi nhánh TCTD trên địa bàn.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn việc thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc thực hiện chuyển nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của TCTD theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến pháp lý các dự án bất động sản là TSĐB của ngân hàng để từng bước tháo gỡ khó khăn, xử lý TSBĐ để thu hồi nợ.

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chỉ đạo Phòng tài nguyên môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thường xuyên cập nhật và công khai thông tin về các giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên hệ thống trang điện tử của cơ quan tài nguyên và môi trường để các bên liên quan nắm bắt.

6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Tổ chức quán triệt và chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện các quy định về thi hành án dân sự liên quan đến khoản nợ xấu của TCTD, VAMC theo quy định của pháp luật.

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhanh chóng, đúng pháp luật các Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định 689/QĐ-TTg tại địa phương theo nhiệm vụ được giao.

- Có trách nhiệm hỗ trợ trong thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương để xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo; hỗ trợ các TCTD, VAMC trong quá trình thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của TCTD, nhất là các QTDND trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý nợ rủi ro đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh để cho vay thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội tại địa bàn.

- Tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ chức tín dụng phát triển mở rộng mạng lưới và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh trong công tác chỉ đạo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống TCTD và xử lý nợ xấu đến các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo sự ủng hộ, đồng thuận của xã hội trong quá trình thực hiện xử lý nợ xấu.

9. Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh: Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống TCTD và xử lý nợ xấu đến các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo sự ủng hộ, đồng thuận của xã hội trong quá trình thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg.

10. Đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

- Quán triệt và triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg và các Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu trong toàn ngành trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh việc điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

- Chỉ đạo thống nhất việc áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm; giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định pháp luật trên địa bàn.

11. Chế độ báo cáo

- Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/11) báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh) kết quả triển khai và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và Quyết định 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh đầu mối, phối hợp với sở, ngành có liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Quyết định 689/QĐ-TTg; dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân Tỉnh để báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm theo quy định.

Yêu cầu các sở, ngành, UBND các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh) để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- V0-3, TM, TH;
- Lưu: VT, TM4
10 bản, KH03

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHBùi Văn Khắng