Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1938/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN, GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Chương trình phối hợp số 01/CTPH-BNN&PTNT-BVHTTDL ngày 20/11/2020 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 (Chương trình phối hợp) và Công văn số 9166/BNN-VPĐP ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng, tổ chức các hoạt động phát triển du lịch nông thôn; triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng mạng lưới điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới.

b) Kế hoạch là căn cứ để các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chương trình cụ thể hằng năm theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai Kế hoạch phải được tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và được thực hiện thường xuyên, bảo đảm thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

b) Bám sát nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; chủ động, tích cực, thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động phối hợp.

c) Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch để kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn và trong giai đoạn tiếp theo.

II. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2025

1. Có trên 90% số xã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và trên 95% số xã đạt chuẩn tiêu chí văn hóa.

2. Lựa chọn và xây dựng 04 - 05 mô hình điểm Làng văn hóa du lịch, Điểm du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới của từng vùng, đi vào hoạt động hiệu quả.

3. Hằng năm, xây dựng 02 - 03 mô hình điểm về xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (mô hình phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

4. Có ít nhất 05 xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hoá và ít nhất 04 xã nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển du lịch và 01 huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển cảnh quan môi trường nông thôn gắn với phát triển du lịch.

III. NỘI DUNG

1. Xây dựng các văn bản chỉ đạo, các chính sách để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng Đề án phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Trung ương ban hành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phát triển kinh tế du lịch nông thôn trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

b) Tổng kết thực hiện Đề án Phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015 -2020 theo Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của UBND tỉnh và xây dựng Đề án bảo tồn phát triển các làng nghề gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2030.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

c) Triển khai tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí văn hóa trong Bộ Tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn, chỉ đạo trong công tác khuyến khích xã hội hóa để xây dựng, vận hành thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của Nhân dân (nhà nước có đất, doanh nghiệp góp vốn đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ thể dục, thể thao và thu phí…); nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở, có giải pháp quản lý, khai thác các công trình văn hóa xã, thôn đã được đầu tư sau khi sáp nhập, sắp xếp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Hoạt động thông tin tuyên truyền về thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và thực hiện nội dung xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về nông thôn mới; trong đó, có các chuyên đề về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí văn hóa và thực hiện nội dung xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư nông thôn.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam và các địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Tuyên truyền Nhân dân vùng nông thôn nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội trong phòng, chống bạo lực gia đình; vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phát huy giá trị các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình. Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập vùng nông thôn để các cấp chính quyền địa phương và người dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa và tính cấp thiết của việc tiếp cận thông tin, cập nhật và vận dụng những tri thức mới vào lao động sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm giảm nghèo, tăng năng suất lao động, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của người dân; hỗ trợ trang thiết bị, sách, báo cho các thư viện, tủ sách cơ sở.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam và các địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Đầu tư hoàn thiện và phát huy hiệu quả của hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao ở vùng nông thôn, trong đó tập trung nhiệm vụ:

Ưu tiên tham mưu bố trí kinh phí từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho việc đầu tư hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cấp cơ sở, đảm bảo các thôn, xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, có đầy đủ các thiết chế văn hóa đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tạo điều kiện cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch trang trại, du lịch sinh thái có trách nhiệm; quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng mạng lưới điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung các nhiệm vụ:

a) Ưu tiên tham mưu bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ các công trình hạ tầng phục vụ du lịch nông thôn tại các điểm du lịch gắn với triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới như: Công trình cung cấp nước sạch (tập trung hoặc phân tán), hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động du lịch; hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, cung cấp điện, thông tin liên lạc, chuyển đổi số.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và các Sở, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Điều tra, khảo sát thực trạng phát triển du lịch nông thôn, xây dựng hệ thống mạng lưới điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất hỗ trợ đầu tư phát triển đồng bộ một số điểm đến, sản phẩm du lịch tiêu biểu tại khu vực nông thôn.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022.

c) Xây dựng các đề án phát triển làng văn hóa du lịch, điểm du lịch cộng đồng có sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới: xã Tam Hải, huyện Núi Thành; làng nghệ thuật cộng đồng, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ; làng Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn; xã Tà Bhing, huyện Nam Giang; xã Cẩm Hà, thành phố Hội An; xã Duy Vinh, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên; xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước.

- Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

d) Tổ chức các chương trình khảo sát điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn, tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

đ) Hướng dẫn, khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện công nhận khu, điểm du lịch nông thôn; cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch ở nông thôn.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

e) Tổ chức các hoạt động, xây dựng các ấn phẩm xúc tiến, quảng bá cho các chương trình du lịch nông thôn. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển sản phẩm và tuyên truyền quảng bá du lịch nông thôn.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và phát triển du lịch nông thôn; tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, trong đó tập trung các nhiệm vụ:

a) Xây dựng một số mô hình thí điểm về xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành và địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Xây dựng Kế hoạch để tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, triển lãm, phát động các cuộc thi sáng tác tranh, ảnh, tuyên truyền lưu động, hoạt động thể dục, thể thao gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành và địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, riêng năm 2021, xây dựng và tổ chức các cuộc thi văn hóa quần chúng trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức thi đấu các môn thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giao lưu văn hóa văn nghệ, trưng bày triển lãm giới thiệu sách, báo nhân dịp chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương, đồng thời đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích, xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành và địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hai năm một lần.

6. Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về văn hóa, phát triển du lịch; công tác kiểm tra, giám sát; trong đó, tập trung các nhiệm vụ:

a) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lý về văn hóa, du lịch và phát triển nông thôn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân nông thôn, ưu tiên các điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp; xây dựng bộ tài liệu tập huấn về du lịch nông thôn, du dịch cộng đồng và ban hành Sổ tay để tổ chức thực hiện.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Mở các lớp tập huấn, truyền dạy bảo tồn văn hóa phi vật thể và xây dựng đời sống văn hóa ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ và nhân rộng các mô hình bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ truyền thống, bảo tồn làng bản văn hóa, lễ hội truyền thống gắn với các hoạt động du lịch trong xây dựng nông thôn mới; mô hình hoạt động thư viện cơ sở, thông tin tuyên truyền, trưng bày triển lãm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Tổ chức hướng dẫn, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra chuyên đề hằng năm để báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh trước khi tổ chức thực hiện.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

7. Phối hợp trong phát triển sản phẩm OCOP, trong đó tập trung các nhiệm vụ:

a) Triển khai xây dựng, đánh giá phân hạng và hoàn thiện các sản phẩm du lịch cộng đồng trên cơ sở chu trình đánh giá, xây dựng sản phẩm OCOP tại Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Phát triển các sản phẩm đặc sản địa phương thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm để phục vụ cho phát triển du lịch.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Hỗ trợ xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch để thu hút và tăng doanh thu từ hoạt động du lịch.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

8. Triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, trong đó tập trung nhiệm vụ:

Khảo sát, chọn một số xã và huyện có điều kiện để đưa vào Đề án hỗ trợ phát triển xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới kiểu mẫu, ưu tiên phát triển một số xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa, du lịch; xây dựng quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội (về văn hóa, du lịch, sản xuất, về cảnh quan môi trường….) để làm cơ sở công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định phân cấp của Trung ương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021-2025.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; nguồn ngân sách tỉnh; từ các đề án, chương trình và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Hằng năm, các Sở, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao, lập dự toán kinh phí thực hiện:

- Đối với nguồn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Đối với nguồn ngân sách tỉnh, các đề án, chương trình và nguồn kinh phí hợp pháp khác: gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ cuối tháng 9 hằng năm tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng chương trình phối hợp năm tiếp theo, báo cáo UBND tỉnh. Trường hợp vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền, tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

c) Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn sau năm 2025.

d) Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

b) Tổng hợp nội dung thực hiện về xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn vào các nội dung hỗ trợ của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

c) Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, kiểm tra kinh phí đề xuất từ nguồn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của các Sở, ngành địa phương liên quan, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3. Sở Tài chính: Tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định; kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí và hướng dẫn việc thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư trong dự toán hằng năm để thực hiện Kế hoạch. Kiểm tra, giám sát việc giải ngân kế hoạch vốn hằng năm từ nguồn đầu tư theo quy định.

5. Sở Công Thương: phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan trong việc tổ chức các hội chợ, hội thảo nhằm giới thiệu, quảng bá các thương hiệu, sản phẩm vùng nông thôn của tỉnh, các doanh nghiệp của địa phương đến du khách trong nước và nước ngoài.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan trong việc tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về du lịch cho đội ngũ lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

7. Liên minh Hợp tác xã tỉnh: phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các điểm du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã Du lịch; phối hợp tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho Ban quản lý, Tổ hợp tác, Hợp tác xã.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam

a) Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về miền đất, con người của tỉnh Quảng Nam nói chung; về du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng nói riêng.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chuyên môn xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các tin, bài tuyên truyền về Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hoá, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Tư pháp: Hướng dẫn xây dựng các văn bản chỉ đạo, các chính sách của tỉnh liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đảm bảo theo đúng quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, an toàn nhằm nâng cao hình ảnh về vùng đất, con người Quảng Nam để phát triển du lịch; xây dựng phong cách ứng xử văn minh, thái độ cởi mở, chân thành đối với du khách.

11. Hiệp hội Du lịch tỉnh: Hỗ trợ tư vấn lập đề án phát triển các mô hình điểm làng văn hóa, điểm du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới; kết nối các doanh nghiệp du lịch đưa khách đến các điểm du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, phối hợp tổ chức khảo sát, xây dựng chương trình du lịch, quảng bá các tuyến, điểm du lịch.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ được giao. Trong đó, phải huy động sự tham gia đầy đủ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên...) tham gia vào xây dựng và triển khai Kế hoạch trên địa bàn. Chỉ đạo xây dựng các đề án phát triển làng văn hóa du lịch, điểm du lịch cộng đồng có sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch này; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác quản lý, bảo tồn các di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch nông thôn, cộng đồng. Hằng năm, tích cực trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển du lịch tại địa phương mình.

Trên đây là Kế hoạch triển khai chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện đúng tiến độ và đạt kết quả đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng Điều phối NTM TW;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND, TT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH, KGVX.
D:Thanh2021\DL\KH Phoi hop XD DS VH PT DL nong thon.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân