Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THU THẬP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC, CHIA SẺ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2021

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng;

Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 353/TTr-STNMT ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thu thập, cập nhật, chuẩn hóa và bảo quản an toàn thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường, từng bước đưa công tác thu thập, lưu trữ và phục vụ khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời.

Chuẩn bị đầu vào cho cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu, tài liệu, hồ sơ, mẫu vật phải khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đúng quy định của pháp luật; có sự phối hợp chặt chẽ thống nhất giữa các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Việc thu thập, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường phải tuân thủ đúng các quy định, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường. Nội dung dữ liệu thu thập, cập nhật phải phù hợp, chính xác, kịp thời, hiệu quả; ưu tiên mục tiêu sử dụng dài hạn; ưu tiên có thể dùng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau;

Thực hiện thu thập dữ liệu theo Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo quy định của Pháp luật.

3. Phạm vị thực hiện

Đối với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc mô tả và danh mục quy định tại Điều 3 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Sở Tài nguyên và Môi trường phân công đơn vị trực thuộc tổ chức tiếp nhận các mô tả và danh mục thông tin, dữ liệu từ các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường. Thời gian bàn giao cụ thể thực hiện theo mục II của Kế hoạch này, chậm nhất đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 kết thúc việc giao nhận hồ sơ.

Đối với các tài liệu chưa kết thúc, còn đang sử dụng tại các phòng và đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường không thuộc phạm vi thực hiện của Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiếp nhận mô tả và danh mục thông tin, xử lý, dữ liệu về tài nguyên và môi trường tại các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc danh mục quy định tại (dạng giấy, dạng số) Điều 4 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, có trách nhiệm cung cấp mô tả và danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đưa vào lưu trữ và chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu, cập nhật vào phần mềm kho lưu trữ dữ liệu điện tử (Dữ liệu tài nguyên và môi trường phải là các bản gốc, bản chính gồm tài liệu, mẫu vật, số liệu đã được xử lý và lưu trữ theo quy định). Mô tả và danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo Điều 3, Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao nộp, cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường

2.1. Cấp tỉnh

Đối với các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp mô tả và danh mục, thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường phải là các bản gốc, bản chính gồm tài liệu, mẫu vật, số liệu đã được xử lý, lưu trữ quy định tại Điều 3, Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục II, III, IV Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở thống kê dữ liệu hiện có; giao nộp mô tả về danh mục, thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường, hồ sơ danh mục đã hoàn thành giao nộp cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

2.2. Cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện thống kê, phân loại; từng bước xử lý dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định. Cung cấp thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục II, III, IV Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Bố trí nơi lưu trữ dữ liệu, hồ sơ, tài liệu tài nguyên môi trường bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, có đủ phương tiện, thiết bị lưu trữ đúng quy định.

3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong việc thu thập và giao nộp thông tin, dữ liệu.

Giao nộp cho cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đối với thông tin, dữ liệu được thu thập, tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

4. Thời gian thực hiện

Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện đến hết quý II/2021.

Từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 thực hiện sắp xếp kệ, kho đối với dữ liệu thô, lưu dữ liệu số vào máy tính, các thiết bị lưu trữ khác; Khai thác và sử dụng dữ liệu theo quy định. Xây dựng mô tả và danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo báo cáo trình Ủy ban nhân tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 12 năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn, đôn đốc đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ thu thập danh mục, đánh giá, xử lý, cập nhật và lưu trữ dữ liệu tài nguyên và môi trường tại mục II Kế hoạch này, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thu thập danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2021 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục và công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp.

2. Các Sở, ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan

Thống kê dữ liệu về tài nguyên và môi trường có được trong hoạt động của ngành (nếu có), cung cấp thông tin mô tả về dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các phòng, ban, thống kê dữ liệu về tài nguyên và môi trường để cung cấp mô tả và danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ảnh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBKT Tỉnh ủy;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Báo Đồng Tháp;
- Đài phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT + NC/KT.bnt.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng