Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1790/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 13 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC “PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH” GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác “Phòng, chống bạo lực gia đình” giai đoạn 2021-2025 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các thành viên trong gia đình về phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, xác định vai trò, vị trí, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc thực hiện chính sách, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Phấn đấu kiềm chế và giảm số nạn nhân bị bạo lực gia đình, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, ổn định xã hội. Từng bước xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

II. CHỈ TIÊU

1. 100% công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở được tập huấn công tác quản lý nhà nước về gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Phấn đấu đến năm 2025, 100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh thành lập mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; các xã, phường, thị trấn có Ban Chỉ đạo công tác gia đình; mỗi năm 01 lần các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình được tổ chức tập huấn và hướng dẫn nội dung sinh hoạt.

3. 100% cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong tỉnh được tập huấn hoặc cung cấp tài liệu, thông tin về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

4. 07/07 huyện, thành phố được đào tạo từ 02 đến 03 báo cáo viên cấp huyện về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được trang bị tài liệu tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Hàng năm phấn đấu kiềm chế làm giảm số nạn nhân bị bạo lực gia đình.

6. Phấn đấu đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn được triển khai các lớp truyền thông trực tiếp về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới.

7. Đến năm 2025, 100% số thôn, khu phố trong tỉnh thiết lập“Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình” - theo chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, “Mô hình hoạt động độc lập”, “Số Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”, “Số Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình”, “Số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng” và “Số Đường dây nóng”.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình:

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Triển khai và hướng dẫn thực hiện kế hoạch triển khai công tác của tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2021-2025.

- Triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình của Chính phủ.

- Triển khai các văn bản khác có liên quan tới lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới.

2. Truyền thông vận động nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình:

a) Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành triển khai các hoạt động truyền thông, vận động thông qua hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn, truyền thông trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Xây dựng kế hoạch truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2021-2025 với các nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch và đăng tải các tin, bài, phóng sự; xây dựng chuyên mục, tọa đàm tuyên truyền thường xuyên các thông tin liên quan đến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận,tạp chí,hệ thống Truyền thanh các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

- Hướng dẫn nội dung hoạt động, phòng chống bạo lực gia đình cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố và Trung tâm Văn hóa và Thể thao các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hội nghị, truyền thông trực tiếp,lồng ghép các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.Biên soạn sách, in ấn các tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình nhân các sự kiện như: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11),…

- Tổ chức các hoạt động như: Hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, các cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình; triển lãm tranh ảnh, cổ động trực quan,… nhằm chuyển tải các thông điệp phòng, chống bạo lực gia đình đến quần chúng Nhân dân.

- Tập huấn cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên và phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở các kiến thức về gia đình, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình,...

3. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương:

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ban, ngành liên quan và chính quyền các địa phương về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Biên soạn tài liệu về phòng, chống bạo lực gia đình gồm: Các chính sách pháp luật và kiến thức cơ bản về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

- Hướng dẫn các kỹ năng làm việc, kỹ năng giám sát và quản lý điều hành mô hình, các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng hòa giải cho cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

- Tập huấn kỹ năng thiết lập bảng thống kê số liệu bạo lực gia đình và hướng dẫn cán bộ làm công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở về phương pháp thống kê số liệu về bạo lực gia đình.

4. Xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình:

- Xây dựng các mô hình hoạt động cụ thể, thiết thực, nhất là các câu lạc bộ, mô hình tại địa bàn vùng miền núi, vùng khó khăn, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí thấp...

- Từ năm 2021 đến năm 2025 tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều được triển khai mô hình các giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình.

- Mô hình các giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình có các câu lạc bộ, các nhóm, các tổ hòa giải hoạt động theo quy chế.

- Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình hàng năm được tập huấn, cung cấp tài liệu, thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo các chủ đề, chủ điểm thích hợp.

- Đối tượng tham gia câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình là các gia đình, các đối tượng có dấu hiệu bạo lực và bị bạo lực gia đình, cán bộ các ngành, các tổ chức, đoàn thể cơ sở.

- Các đối tượng có dấu hiệu bạo lực đối với các thành viên trong gia đình, gia đình và đối tượng bị bạo lực gia đình được mời đến tham gia câu lạc bộ, được tư vấn, được hỗ trợ bảo vệ, được hòa giải.

5. Xây dựng lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”:

a) Xây dựng lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, thôn, khu phố, cơ quan đơn vị văn hóa:

- Xây dựng gia đình văn hóa có tiêu chí: Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng nhau, không có bạo hành gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đối xử công bằng với các con, có tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư, tích cực tham gia vào công việc vận động, hòa giải nhằm giảm thiểu những biểu hiện bạo lực gia đình.

- Xây dựng thôn, khu phố, cơ quan đơn vị văn hóa có tiêu chí: Các gia đình thực hiện tốt pháp luật của nhà nước. Đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào các quy ước, hương ước của địa phương, tạo dư luận xã hội, lên án các hành vi bạo lực, giải quyết tốt những mối bất hòa trong các gia đình.

b) Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung sinh hoạt thôn, khu phố, cơ quan đơn vị văn hóa:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn cần bổ sung, coi trọng những tiêu chí về thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đối với thôn, khu phố cho phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương; đồng thời khen thưởng, biểu dương các cá nhân, gia đình, thôn, khu phố, xã, phường, thị trấn điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cơ chế quản lý liên quan đến nội dung công tác phòng, chống bạo lực gia đình:

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu, thống kê về bạo lực gia đình:

- Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp xây dựng cơ chế phối hợp, thu thập thông tin, phân tích và phổ biến dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình:

- Tổ chức khảo sát, điều tra xã hội học, thu thập cơ sở dữ liệu, thống kê về bạo lực gia đình với các chỉ báo: Số gia đình có nguy cơ cao về bạo lực gia đình; số nạn nhân được phát hiện và trợ giúp, số vụ bạo lực gia đình và người gây bạo lực được xử lí đúng pháp luật; số người gây bạo lực gia đình được tư vấn, giáo dục, số cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tập huấn về phòng, chống về bạo lực gia đình; ngân sách tỉnh chi cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.

- Việc thống kê về bạo lực gia đình do cán bộ văn hóa chủ trì, phối hợp với cán bộ Tòa án các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ, cán bộ Tư pháp và Công an địa phương tiến hành hàng năm.

b) Xây dựng cơ chế cập nhật thông tin:

Thực hiện việc thống kê thường xuyên các thông tin về bạo lực gia đình, bình đẳng giới và các chỉ báo có liên quan từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp tỉnh; bổ sung thường xuyên những thông tin cần thiết phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch của tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình.

c) Hướng dẫn thu thập và phân tích thông tin:

- Xây dựng chương trình nhập dữ liệu ban đầu về phòng, chống bạo lực gia đình, chương trình cập nhật thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình từ cơ sở đến tỉnh.

- Tập huấn hướng dẫn thu thập thông tin về bộ chỉ số phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; mỗi năm tổ chức 01 lần tập huấn cho cán bộ văn hóa-thông tin phụ trách công tác gia đình từ cơ sở đến tỉnh.

7. Phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ bạo lực gia đình:

- Mỗi thành viên trong gia đình trước tiên phải có ý thức tố giác, lên án, không bao che dung túng cho các hành vi bạo lực trong gia đình mình.

- Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các tổ tự quản và các cá nhân có trách nhiệm trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình; nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra các giải pháp giải quyết phù hợp với từng vụ việc với phương châm lấy phòng ngừa, hòa giải là chính.

- Đối với những vụ ít nghiêm trọng trước tiên sử dụng những người có uy tín trong gia đình, trong dòng họ, những người cao tuổi, trong cộng đồng khu dân cư, tổ hòa giải của các tổ chức đoàn thể nhắc nhở, tư vấn, góp ý từng bước. Nếu nghiêm trọng hơn vụ việc phải được đưa ra thảo luận, sinh hoạt tại các cuộc họp của cấp ủy, chính quyền, của các tổ chức đoàn thể. Nếu không giải quyết được phải có sự can thiệp của chính quyền bằng các biện pháp răn đe, giáo dục và xử lý theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 110/2009/NĐ- CP ngày 10/12/2009 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đối với những vụ bạo lực gia đình có tính chất nghiêm trọng đủ yếu tố cấu thành tội phạm phải có biện pháp kịp thời, Nhân dân có trách nhiệm, nghĩa vụ cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất, báo cáo chính quyền để ngăn chặn, tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước cấp hàng năm, lồng ghép với các kinh phí chương trình khác để đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch có tính khả thi và hiệu quả.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh:

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình của Ủy ban nhân dân tỉnh; phân công các thành viên phụ trách công tác gia đình tại các huyện, thành phố.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh:

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh thực hiện các nội dung hoạt động của Kế hoạch này. Xây dựng và ban hành văn bản, hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình. Lồng ghép công tác phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới vào tiêu chí bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Tư pháp:

Phối hợp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tới đông đảo quần chúng nhân dân. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực này.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu bổ sung vào chương trình giáo dục nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo; chỉ đạo việc phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong nhà trường.

5. Sở Y tế:

Củng cố và tăng cường năng lực cho các cơ sở y tế công lập đáp ứng nhiệm vụ tiếp cận, chăm sóc y tế và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình và thống kê, báo cáo các trường hợp người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BYT ngày 17/5/2017 của Bộ Y tế.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Hướng dẫn, thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội; chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

Hàng năm, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí ngân sách thường xuyên của tỉnh theo đúng quy định hiện hành để thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình đảm bảo được các mục tiêu, hoạt động trong Kế hoạch đề ra.

8. Công an tỉnh:

Phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tiến hành các biện pháp phòng, ngăn ngừa bạo lực gia đình; giáo dục vận động, thuyết phục, cảnh cáo răn đe các đối tượng có hành vi bạo lực gia đình, các đối tượng có nguy cơ gây bạo lực gia đình. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phát hiện đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh những người gây bạo lực gia đình.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận:

Căn cứ vào Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Phòng, chống bạo lực gia đình của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đưa tin, bài, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự,... về phòng, chống bạo lực gia đình.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh:

Trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ án bạo lực gia đình cần thực hiện nghiêm túc các đạo luật và các văn bản hướng dẫn thi hành của Tòa án nhân dân tối cao; xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; các hình phạt và biện pháp tư pháp được áp dụng bảo đảm nghiêm khắc. Chủ động phối hợp với cơ quan Công an và Viện kiểm sát cùng cấp ngay từ giai đoạn điều tra để kịp thời nắm bắt diễn biến của vụ án, từ đó lên kế hoạch đưa ra xét xử, bảo đảm kịp thời và đúng thời hạn luật định. Báo cáo, thống kê vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh theo định kỳ.

11.Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh:

Xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với từng cấp hội, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép tổ chức triển khai việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình với Cuộc vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tuyên dương những gia đình văn hóa không có bạo lực trong Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tổ chức các hoạt động dạy nghề, tín dụng, tiết kiệm nhằm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Thực hiện chức năng giám sát và phối hợp, kiến nghị với các tổ chức liên quan để để thực hiện pháp luật bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Căn cứ vào Kế hoạch công tác “Phòng, chống bạo lực gia đình” của tỉnh giai đoạn 2021-2025, xây dựng kế hoạch với các mục tiêu, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ, đột xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) theo quy định.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực công tác “Phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, đề nghị các Sở, ban , ngành , đoan thê và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh NLB;
- UB MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Công an tỉnh;
- Toà án nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VXNV ĐNĐ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Biên