Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG RÁC THẢI NHỰA GIAI ĐOẠN 2021-2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Quyết định s 175/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với những nội dung sau

I. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU

1. Mục đích

a) Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước và chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế trong giải quyết các vấn đề rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển;

c) Lan tỏa mạnh mẽ phong trào "nói không với túi ni-lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần", phấn đấu đưa Thừa Thiên Huế trở thành một trong những địa phương có thành tích dẫn đầu trong công tác giảm thiểu rác thải nhựa xả thải ra môi trường.

2. Mục tiêu

a) 100% người dân trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trong công tác phòng, chống rác thải nhựa; chú trọng tuyên truyền cho người dân tại các địa phương ven biển, các huyện miền núi, khu vực đông dân cư và khu vực đô thị về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, thay đổi thói quen sử dụng, thải bỏ các sản phẩm nhựa từ đó nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên, môi trường biển, đảo.

b) 100% phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản trung ương và địa phương viết về lĩnh vực môi trường và xã hội; cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa.

c) 90% người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; học sinh, sinh viên các cấp học trên toàn tỉnh được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa.

d) Xây dựng, triển khai hình thành mạng lưới truyền thông cấp cơ sở và các phong trào rộng khắp trên toàn tỉnh theo cách tiếp cận tổng hợp, dựa trên cơ sở phối hợp hiệu quả với các tổ chức quần chúng - xã hội, tổ chức nghề nghiệp như Hội Nông dân, Hội Nghề cá, Hiệp hội Du lịch, Hội Môi trường...

II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1. Cộng đồng dân cư tại các huyện, thị xã và Thành phố Huế.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội, đoàn thể và các tổ chức thành viên, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản trung ương và địa phương đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

4. Cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã.

5. Học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu sau

1. Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa. Chú trọng tuyên truyền các kết quả đạt được từ thực hiện Đề án "Ngày Chủ nhật xanh" với mục tiêu "Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch và sáng".

2. Tuyên truyền tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường; các hoạt động hưởng ứng phong trào "nói không với túi ni-lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần".

3. Tuyên truyền ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm, có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh,...

4. Những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các tỉnh bạn, các nước trong khu vực và quốc tế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.

IV. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng

a) Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Số lượng: 01 Hội nghị/năm.

- Cơ quan chủ trì: các cơ quan, đơn vị Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 - 2025.

b) Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản - in - phát hành trên địa bàn tỉnh.

- Số lượng: 01 hội nghị/năm

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

c) Cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã.

- Số lượng: 01 Hội nghị/năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống rác thải nhựa

2.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Hình thức thực hiện: Các tin, bài, phóng sự, câu chuyện, phim tài liệu, chương trình hỏi - đáp, chương trình phát thanh, truyền hình,... đăng tải trên các báo, đài ở trung ương và các báo, đài trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

b) Xây dựng trang thông tin về truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về rác thải nhựa.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2022.

2.2. Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở

a) Xây dựng các chương trình phát thanh phù hợp với mỗi địa phương, vùng miền để phát trên hệ thống truyền thanh cấp xã/phường

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Số lượng: Từ 03 - 05 chương trình/năm.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

b) Tổ chức tuyên truyền thông qua các bảng tin công cộng.

- Hình thức thực hiện: Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung tuyên truyền cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

c) Tuyên truyền cổ động trực quan Pano, áp phích, biểu ngữ, tranh cổ động; màn hình điện tử led tại các ngã tư, quảng trường lớn; màn hình quảng cáo thang máy của tòa nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại...

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Số lượng: Từ 10 - 15 sản phẩm/năm.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

2.3. Tuyên truyền qua các cơ sở giáo dục

a) Tổ chức Lễ mít tinh, cuộc thi, chương trình phát động về phòng, chống rác thải nhựa cho học sinh, sinh viên.

- Hình thức: Xây dựng tổ chức các hoạt động, chương trình cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, khu vực, trường học; từ 05 - 10 hoạt động, chương trình.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

b) Lồng ghép nội dung tuyên truyền trong việc giảng dạy, học tập tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

2.4. Tuyên truyền qua các cơ sở kinh doanh dịch vụ; các khu, điểm du lịch

- Hình thức Treo băng rôn (bằng vải), áp phích, xây dựng và đặt tờ rơi, tờ gấp... tại các khu vực lễ tân, đón tiếp, trong các phòng ngủ của các cơ sở lưu trú; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như túi, cốc, chai, hộp, ống hút... bằng vật liệu có nguồn gốc hữu cơ hoặc tái sử dụng nhiều lần.

- Cơ quan chủ trì: Sở Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

2.5. Tuyên truyền qua các hình thức khác

a) Tổ chức các cuộc ra quân, phát động hưởng ứng theo chủ đề về phòng, chống rác thải nhựa.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn TNC Hồ Chí Minh tỉnh.

- Số lượng: Từ 01 - 02 cuộc/năm.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

b) Tổ chức các cuộc Triển lãm, trưng bày lưu động tại các huyện, thị xã và Thành phố Huế.

- Hình thức sử dụng tư liệu từ các cuộc Triển lãm do Trung ương phối tổ chức để thực hiện tuyên truyền tại cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Số lượng: 01 cuộc Triển lãm/địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2025.

c) Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông Mạng xã hội, các nhân vật tiêu biểu, người nổi tiếng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Hình thức Video clip, bài chia sẻ, phim ngắn, thông tin dưới dạng đồ họa để đăng tải trên nền tảng công nghệ số của các mạng xã hội có nhiều người dùng tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

3. Tổ chức biên soạn, phát hành các xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền thông

- Hình thức thực hiện: Xuất bản sách chuyên khảo, sổ tay, tờ rơi, tờ gấp...

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Số lượng: Từ 03 - 05 sản phẩm.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

4. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền

a) Xây dựng phần mềm, số hóa hệ thống lưu trữ, chia sẻ và quảng bá các tài liệu tuyên truyền, các hoạt động truyền thông về phòng, chống rác thải nhựa theo chủ đề phù hợp với từng nhóm đối tượng.

b) Xây dựng, vận hành tổng đài hỗ trợ, thiết lập đầu số nhắn tin, đường dây nóng về rác thải nhựa.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2022.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực thực hiện Kế hoạch bao gồm

- Chuyên gia ở các viện, trường đại học, cơ quan quản lý và các hội nghề nghiệp có kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến quản lý, phòng chống rác thải nhựa.

- Lực lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ngành trên địa bàn tỉnh; Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

- Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh và địa phương.

- Đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên ở các bậc học được lựa chọn.

2. Giải pháp về kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và được huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác.

3. Giải pháp về tổ chức thực hiện

- Phối hợp chặt chẽ với ở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện, xã để nâng cao hiệu quả truyền thông của Kế hoạch cả về chiều rộng và chiều sâu.

- Lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch với các chương trình, đề án, dự án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác có liên quan để triển khai có hiệu quả Kế hoạch.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ s trong các hoạt động của Kế hoạch nhằm tăng cường sự tiếp cận rộng rãi của mọi đối tượng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông Kế hoạch.

VI. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ngành, địa phương, lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một s chương trình, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc từ các nguồn hợp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các sở, ngành, địa phương xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi ở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng năm; định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo tuyên truyền công tác thực hiện Kế hoạch gửi UBND tỉnh.

b) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản - in - phát hành, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền các nội dung Kế hoạch theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện công tác giám sát, đánh giá những kết quả đạt được trên lĩnh vực thông tin và truyền thông.

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Kế hoạch.

2. Văn phòng UBND tỉnh

Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện tuyên truyền thường xuyên, liên tục các nội dung có chủ đề về phòng, chống rác thải nhựa, Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, các hoạt động hưởng ứng phong trào “nói không với túi ni-lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”….trên không gian mạng của Cổng Thông tin điện tử, mạng nội bộ của UBND tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2.3 thuộc phần VI của Kế hoạch này.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, biên soạn tài liệu tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa và các nội dung liên quan thuộc nhiệm vụ được phân công tại mục 3, phần IV Kế hoạch này.

5. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm c khoản 2.2 và điểm b khoản 2.5 thuộc mục 2 phần IV của Kế hoạch này.

6. Sở Du lịch

Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2.4 thuộc phần IV của Kế hoạch này.

7. Sở Tài Chính

Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

8. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân huyện, Thị xã, Thành phố Huế

- Chủ trì, phối hợp với ở Thông tin và Truyền thông và các ban, ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của đơn vị.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin và các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế tại địa phương.

- Cân đối và bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác thực hiện Kế hoạch tại cơ quan, đơn vị.

9. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban, ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại điểm a, khoản 2.5 thuộc phần III của Kế hoạch này.

10. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, Thành phố Huế

a) Chủ động bố trí chuyên mục, kênh phát sóng, thời gian phát sóng chương trình với chủ đề phòng chống rác thải nhựa thích hợp để thu hút được sự quan tâm theo dõi của nhiều đối tượng cần tuyên truyền.

b) Thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống rác thải nhựa trên các trang mạng xã hội do cơ quan, đơn vị sở hữu, quản lý.

c) Tham gia các chiến dịch tuyên truyền do ở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan phát động.

d) Phối hợp với ở Thông tin và Truyền thông, và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, Thành phố Huế và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện; đồng thời, tổng hợp, gửi báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch về ở Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/11 hàng năm để báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về ở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đại học Huế;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan nêu tại Kế hoạch này;
- Các trường CĐ, TH, TC dạy nghề;
- CVP, PCVP và các CV;
- Lưu VT, TĐKT, GD, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình