Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2021

Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ, Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phê duyệt “Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020”, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2021 như sau:

I. Mục tiêu và chỉ tiêu

1. Mục tiêu

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm mua bán người.

- Quan tâm đầu tư nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng ngừa mua bán người, làm giảm nguy cơ bị mua bán, nhất là với nhóm đối tượng có nguy cơ cao; ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm mua bán người, đặc biệt là mua bán người qua Trung Quốc; xử lý nghiêm tội phạm mua bán người; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ nạn nhân bị mua bán và người thân của họ, tạo điều kiện để nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

- Tiếp tục thực hiện các cam kết, hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người theo chỉ đạo của Bộ Công an.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

- Thông tin về phòng, chống mua bán người được đăng tải trên các cơ quan báo chí cấp tỉnh ít nhất 01 tháng/01 lần.

- 100% địa bàn trọng điểm về mua bán người được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn.

- 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý; 100% các vụ việc có đủ dấu hiệu tội phạm mua bán người được xác minh, điều tra theo luật định.

- 100% số vụ án mua bán người được truy tố, xét xử trên tổng số vụ do Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thụ lý.

- 100% các trường hợp đã tiếp nhận được xác minh, xác định nạn nhân và có nhu cầu được bảo vệ an toàn, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

- Triển khai, sơ kết, tổng kết các văn bản hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138/CP.

II. Phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Công an tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:

+ Tham mưu tổ chức triển khai trên toàn tỉnh các nội dung, kế hoạch, Đề án của Chương trình 130/CP, Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 130/CP hàng quý, 6 tháng và năm; thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm và chính sách, pháp luật mới về công tác phòng, chống mua bán người; Cập nhật, khai thác dữ liệu đăng nhập vào phần mềm “Quản lý công tác phòng, chống mua bán người”.

+ Triển khai hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với nội dung Thông điệp của Liên Hợp quốc năm 2020 nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mua bán người bảo đảm thiết thực, hiệu quả; vận động toàn dân tham gia và động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người.

+ Tham gia các buổi tọa đàm, hội thảo, tập huấn chuyên đề chuyên sâu do Ban chỉ đạo 138/CP tổ chức.

+ Tham mưu Ban chỉ đạo 138 tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138/CP trong giai đoạn tiếp theo.

- Các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

2. Công tác truyền thông giáo dục, phòng ngừa

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chủ trì phối hợp các sở, ngành, đoàn thể triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống mua bán người.

- Sở Thông tin và truyền thông:

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào định hướng tuyên truyền hàng tháng tại hội nghị giao ban báo chí; định hướng các cơ quan báo chí xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục và tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế cơ sở, nhất là tập trung các hoạt động hưởng ứng: Ngày toàn dân và Ngày quốc tế phòng, chống mua bán người - 30/7 năm 2020; phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông đến địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu: Xây dựng, tăng thời lượng, tần suất phát sóng, kịp thời đưa các tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu, các thông điệp phòng, chống mua bán người, đặc biệt là “Phòng chống mua bán người thông qua di cư trái phép ra nước ngoài”; Tăng cường thông tin tuyên truyền, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh: Thực hiện công tác truyền thông chung về phòng, chống mua bán người phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là các phụ nữ, trẻ em gái vùng sâu, vùng xa, vùng nhiều người dân tộc sinh sống của tỉnh; Thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 11/CTPH-TWHLHPN-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/02/2019 giữa Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em đến năm 2022.

Củng cố, kiện toàn và tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên để hỗ trợ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền tại cộng đồng theo tài liệu truyền thông của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề... trực tiếp tại cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người và các vấn đề khác có liên quan như: di cư lao động, hôn nhân và cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; Tuyên truyền phòng ngừa mua bán người qua sinh hoạt ở các câu lạc bộ, mô hình phòng, chống tội phạm, TNXH ở cơ sở phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn đảm bảo phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để tư vấn về những vấn đề xã hội, nhất là liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái nhằm nâng cao nhận thức về hôn nhân có yếu tố nước ngoài và phòng, chống mua bán người; phối hợp hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

- Các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

3. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh: theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các công tác sau:

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tập trung điều tra, thu thập, kịp thời bổ sung, điều chỉnh thông tin về địa bàn trọng điểm, các đường dây, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và quản lý xuất nhập cảnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người.

+ Tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tố giác tội phạm của công dân và các cơ quan, tổ chức nhằm phát hiện, kịp thời ngăn chặn, bắt giữ, khởi tố điều tra vụ, việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người và xử lý theo quy định của pháp luật. Điều tra, khám phá vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội, giải cứu và bảo vệ nạn nhân. Tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138/CP Chính phủ.

+ Khi có yêu cầu của Bộ Công an, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương, lực lượng chức năng các nước, tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol), Hiệp hội Cảnh sát quốc gia Đông Nam Á (Aseanapol), cơ quan chức năng nhằm trao đổi thông tin, lập đường dây nóng, xác định đầu mối phối hợp điều tra, bắt giữ, chuyển giao, truy nã đối tượng phạm tội, giải cứu, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về.

- Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh: phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người; tổ chức tốt biện pháp bảo vệ nạn nhân, đặc biệt là trẻ em trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người.

4. Công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

- Công an tỉnh: Phối hợp các ngành liên quan trong công tác tiếp nhận, xác minh, xác định và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân. Thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng nạn nhân và người thân của họ trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

+ Tổ chức tiếp nhận và thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định; chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân và phối hợp với các cơ quan có liên quan đưa nạn nhân về nơi cư trú.

+ Tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan để thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

+ Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành triển khai hoạt động “Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, số máy 111”.

- Sở Tư pháp: Thực hiện việc trợ giúp pháp lý, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho nạn nhân của hành vi mua bán người có khó khăn về tài chính theo quy định của pháp luật.

- Các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

5. Công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện pháp luật

- Công an tỉnh, Sở Tư pháp: phối hợp các ngành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người, kết hợp kiểm tra, khảo sát, sơ kết, tổng kết việc thi hành pháp luật phòng, chống mua bán người ở cơ sở để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện.

- Các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

6. Hợp tác quốc tế

- Công an tỉnh:

+ Tham gia các đoàn trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 138/CP Chính phủ, Bộ Công an.

+ Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin vụ việc mua bán người, giải cứu, hồi hương nạn nhân, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống mua bán người; thực hiện các dự án hợp tác về phòng, chống mua bán người với các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và cá nhân người nước ngoài phù hợp với chính sách pháp luật theo chỉ đạo của Bộ Công an.

- Các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

III. Kinh phí thực hiện

- Dự toán kinh phí thực hiện công tác phòng ngừa nghiệp vụ; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật phòng, chống mua bán người và đấu tranh chống mua bán người năm 2021 là: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng), có bảng phụ lục kèm theo.

- Giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài chính đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung trên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021. Hoàn thành và gửi Kế hoạch về Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 06/11/2020.

2. Các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo 138/CP Chính phủ, Bộ Công an.

3. Giao Công an tỉnh (Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh) có trách nhiệm giúp UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 138 tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ 138/CP Chính phủ (để b/cáo);
- V01-Bộ Công an (để b/cáo);
- T/trực HĐND Tỉnh (để b/cáo);
- T/trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để b/cáo);
- Ủy ban MTTQVN Tỉnh & đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành thành viên;
- Bạn chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, TP;
- Tổ Thường trực Ban chỉ đạo;
- Lưu VPTH-CAT(TTrBCĐ138).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC

KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2021 CỦA BAN CHỈ ĐẠO 138 TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 16/10/2020)

Stt

Đơn vị

Kinh phí (VNĐ)

1

Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

30.000.000

2

Công an tỉnh

100.000.000

3

Cục Hải quan tỉnh

50.000.000

4

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

40.000.000

5

Ban chỉ đạo 138 tỉnh

20.000.000

6

Ban chỉ đạo 138 TP Vũng Tàu

40.000.000

7

Ban chỉ đạo 138 TP Bà Rịa

160.000.000

8

Ban chỉ đạo 138 TX Phú Mỹ

170.000.000

9

Ban chỉ đạo 138 H Châu Đức

100.000.000

10

Ban chỉ đạo 138 H Long Điền

80.000.000

11

Ban chỉ đạo 138 H Đất Đỏ

110.000.000

12

Ban chỉ đạo 138 H Xuyên Mộc

60.000.000

13

Tổng

960.000.000