Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1406/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2019-2022” NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 3379/KH- UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 428/QĐ- TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” để triển khai thực hiện tại địa phương đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả;

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ của Đề án năm 2021.

II. NỘI DUNG

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành

1.1. Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan; UBND các huyện, thành, thị.

Thời gian thực hiện: Tháng 4/2021.

1.2. Ban hành các Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 3379/KH-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan; UBND các huyện, thành, thị.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Biên tập, phát hành Bộ tài liệu nghiệp vụ tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở; một số tài liệu nâng cao kiến thức pháp luật cho hoà giải viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban MTTQ tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Thực hiện chỉ đạo điểm

Sở Tư pháp phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo điểm tại 13/13 huyện, thành, thị (01 xã, phường, thị trấn/01 huyện, thành, thị). Ngoài các địa phương cấp xã được tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm, UBND các huyện, thành, thị căn cứ vào tình hình thực tế chủ động thực hiện chỉ đạo điểm tại một số đơn vị cấp xã thuộc địa bàn quản lý. Hoạt động chỉ đạo điểm tập trung vào các nội dung sau:

- Hướng dẫn rà soát, kiện toàn tổ hoà giải ở cơ sở.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên (tổ chức các lớp tập huấn, cấp phát Bộ tài liệu; tổ chức các diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm,...).

- Xây dựng mô hình tổ hòa giải tiêu biểu xuất sắc.

- Hỗ trợ nghiệp vụ thực hiện hòa giải các vụ việc phức tạp, tranh chấp tài sản có giá trị lớn và các trường hợp vi phạm pháp luật nhưng được miễn trách nhiệm hình sự do người bị hại tự nguyện hòa giải theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015); hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ thực hiện thủ tục đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

- Hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên.

- Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo điểm; biểu dương, khen thưởng các tổ hòa giải, hòa giải viên, cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành, thị.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cơ quan liên quan.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến công tác hòa giải viên ở cơ sở

4.1. Đăng tải các tài liệu, tin bài, ấn phẩm về công tác hoà giải ở cơ sở và Bộ tài liệu nghiệp vụ tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở trên Cổng giao tiếp điện tử UBND tỉnh, Trang TTĐT Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, Trang TTĐT của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành, thị và các phương tiện thông tin đại chúng khác...,

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4.2. Tiếp nhận, xử lý thông tin hai chiều, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở, nhất là hòa giải các vụ việc phức tạp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban MTTQ các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Một số nhiệm vụ, giải pháp

Lồng ghép tổ chức hội nghị giao lưu, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở; kiểm tra, tổng kết việc triển khai thực hiện; đề xuất tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban MTTQ và các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở và phản ánh tình hình triển khai thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, khuyến khích sử dụng hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật trong cộng đồng theo quy định của pháp luật.

1.3. UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này xong trước ngày 20/4/2021; báo cáo kết quả thực hiện Đề án lồng ghép trong báo cáo công tác tư pháp hằng năm về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh

- Phối hợp Sở Tư pháp xây dựng, triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng kết việc thực hiện kế hoạch, đồng thời hướng dẫn cấp huyện, cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở;

- Vận động, thuyết phục thành viên, hội viên và Nhân dân nâng cao chất lượng công tác hòa giải để giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thông qua hòa giải ở cơ sở./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- CT, PCT Phan Trọng Tấn;
- Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở TTTT;
- Báo Phú Thọ, Đài PT&TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, PCVP (Ô. Bảo);
- Lưu: VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Trọng Tấn