Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/KH-UBND

Hà Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2019 - 2021” NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 23/3/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” năm 2021 trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là Kế hoạch triển khai Đề án năm 2021), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân;

- Tiếp tục duy trì, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử PBDPL của Bộ Tư pháp.

2. Yêu cầu

- Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác PBGDPL;

- Khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, triển khai các hoạt động PBGDPL rộng rãi, hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức, biện pháp PBGDPL; nâng cao chất lượng hoạt động quản lý công tác này đáp ứng yêu cầu.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát, quản lý, khai thác, vận hành Cổng/Trang thông tin/Chuyên mục PBGDPL hiện có để hoạt động liên tục, kịp thời cập nhật đầy đủ thông tin PBGDPL; sản xuất các chương trình, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để đăng tải trên Cổng/Trang thông tin/Chuyên mục PBGDPL; số hóa các tài liệu.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến lồng ghép qua các buổi tập huấn về vai trò, ý nghĩa của việc đổi mới và sự cần thiết phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Đăng tải đề cương tuyên truyền lên trang thông tin điện tử làm cơ sở để báo cáo viên, tuyên truyền viên tham khảo, làm tài liệu tuyên truyền.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trong việc gửi, nhận văn bản, đề cương tài liệu trong công tác PBGDPL.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL.

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở.

- Triển khai PBGDPL qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube, instagram và các mạng xã hội khác...

- Kết nối, tăng cường sự tương tác với các tin, bài PBDGPL trên sóng truyền thanh, truyền hình tỉnh và mạng lưới thông tin cơ sở để cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, linh hoạt và đa dạng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

- Nội dung

Lồng ghép kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong đợt kiểm tra công tác PBGDPL năm.

Tổng kết thực hiện Đề án bằng hình thức phù hợp; khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong việc thực hiện Đề án giai đoạn 2019 - 2021.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thời gian thực hiện: Kiểm tra Quý III/2021; Tổng kết Quý IV/2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án năm 2021, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin để triển khai thực hiện Đề án.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL thuộc phạm vi quản lý; tham gia PBGDPL cho các thành viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này để chủ trì triển khai thực hiện Đề án tại địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án trên địa bàn.

- Bố trí kinh phí theo quy định pháp luật để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

5. Kinh phí để triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo Luật Ngân sách Nhà nước, Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán thực hiện Kế hoạch và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định.

6. Chế độ thông tin báo cáo

- Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp bằng văn bản và file điện tử: PBGDPL.STP@hagiang.gov.vn).

- Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 15/5, báo năm gửi trước ngày 15/11 hàng năm lồng ghép trong báo cáo công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp (Số điện thoại: 02193.867.065 hoặc 0918.809.656) để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- HĐPH PBGDPL TW; (B/c);
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL); (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy; (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh; (B/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin - Công báo (để đăng tải);
- Lưu: VT, NCPC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn