Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/KH-UBND

Cà Mau, ngày 21 tháng 6 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1163/QĐ-TTG NGÀY 13/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Quyết định số 111/QĐ-BCT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện “Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện tại địa phương với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả “Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Chiến lược) trên địa bàn tỉnh Cà Mau đảm bảo phù hợp với quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

- Phát triển mạng lưới thương mại tỉnh Cà Mau theo hướng văn minh, hiện đại, tăng trưởng nhanh, bền vững; đóng vai trò quan trọng trong định hướng, là điểm tựa cho sản xuất, phát triển theo tín hiệu thị trường; kết nối tiêu dùng, tạo chuỗi cung ứng để phát huy năng lực, sức mạnh nội sinh của tỉnh; gắn với phát triển đa dạng về loại hình tổ chức và phương thức hoạt động của các thành phần kinh tế; thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội để mở rộng mạng lưới kinh doanh; trong đó, quan tâm hơn đến thị trường nông thôn, hải đảo; phát huy được hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

2. Yêu cầu

- Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phải gắn với trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan; đồng thời, phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Phù hợp với quy luật khách quan và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; đi đôi với hiệu quả đầu tư, gắn với quy mô, trình độ phát triển sản xuất và tiêu dùng ở từng giai đoạn; chú trọng xây dựng uy tín về sản phẩm và phát triển thương hiệu, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương. Có sự hài hòa, đồng bộ và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ hoạt động thương mại, nhất là phát triển được các hình thức thương mại dựa trên nền tảng công nghệ mới, nền tảng số hóa, xem thương mại điện tử là công cụ quan trọng để hiện đại hóa lĩnh vực thương mại trong tình hình mới.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát huy vai trò, lợi thế hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh trong việc hình thành và mở rộng thị trường trong nước theo hướng văn minh, hiện đại phù hợp với quy mô, đặc điểm của tỉnh trong từng giai đoạn, đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững; tạo cầu nối vững chắc giữa sản xuất với tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động thương mại, dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường; các cơ sở hạ tầng thương mại phát triển đáp ứng yêu cầu và xu hướng của thị trường.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2021 - 2030

- Giá trị tăng thêm thương mại trên địa bàn tỉnh đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 8 - 8,5%; đến năm 2030 đóng góp khoảng 11 - 13% vào GRDP của tỉnh.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) đạt tốc độ tăng bình quân 11 - 12%/ năm.

- Thương mại điện tử phát triển nhanh, áp dụng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đầy đủ, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong giao dịch; đến năm 2030, doanh thu trao đổi qua thương mại điện tử chiếm khoảng 10,5 - 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (TMBLHH&DTDVTD); phấn đấu đạt trên 40% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại (bao gồm các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa, các doanh nghiệp chuyển đổi từ cơ sở kinh tế cá thể thương mại và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo) tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.

- Ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại đồng bộ, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại; tích cực áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, khai thác, vận hành hoạt động thương mại.

- Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại phát triển đồng bộ, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của thị trường trên địa bàn tỉnh; hạ tầng thương mại thiết yếu khu vực nông thôn được phát triển đầy đủ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

b) Giai đoạn 2031-2045

- Giá trị tăng thêm thương mại trên địa bàn tỉnh đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 8,5 - 9,0%; đến năm 2045 đóng góp khoảng 12,5 - 13,5% vào GRDP của tỉnh.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) đạt tốc độ tăng bình quân 10-11,5%/ năm.

- Thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò chủ đạo trong giao dịch thương mại; đến năm 2045, doanh thu trao đổi qua thương mại điện tử chiếm khoảng 15-16% TMBLHH&DTDVTD; phấn đấu đạt trên 60% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại (bao gồm các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa, các doanh nghiệp chuyển đổi từ cơ sở kinh tế cá thể thương mại và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo) tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.

- Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại phát triển theo hướng hiện đại hóa, được dán nhãn công trình thương mại xanh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, phòng chống cháy nổ...; phấn đấu đạt trên 80% các hệ thống hạ tầng thương mại khu vực thành thị vận hành dựa trên áp dụng công nghệ số hóa; hạ tầng thương mại khu vực nông thôn phát triển đầy đủ theo quy hoạch, các loại hình hiện đại như cửa hàng tiện lợi, siêu thị chuyên doanh, trung tâm thương mại chiếm số lượng lớn, dần đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong phân phối bán lẻ hàng hóa trên thị trường.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh và quản lý hoạt động thương mại theo đúng cơ chế thị trường và cam kết quốc tế

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Đề án Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hướng tới cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút khuyến khích đầu tư vào các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao.

- Tập trung cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước; triển khai chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hỗ trợ các điều kiện kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự.

- Nghiên cứu triển khai kịp thời, có hiệu quả chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, nhất là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai.

- Triển khai chính sách, áp dụng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về phát triển hệ thống phân phối xanh, bền vững, kể cả đối với hệ thống phân phối bán lẻ gồm: chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy sự tham gia của các sản phẩm được dán nhãn sinh thái, sản phẩm OCOP, sản phẩm có nhận diện truy xuất nguồn gốc và những sản phẩm đặc trưng của tỉnh thân thiện môi trường trong các hệ thống phân phối.

2. Gia tăng nhu cầu tiêu dùng cuối cùng trong tỉnh, phát triển doanh nghiệp phân phối, gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết các chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 và Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021; Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hình thành các chuỗi liên kết dọc (liên kết một chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của một hoặc một số sản phẩm, hàng hóa) và liên kết ngang (giữa những doanh nghiệp cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh về một hoặc một nhóm hàng hóa) giữa các nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ.

- Đổi mới và đa dạng các hình thức xúc tiến thương mại, phối hợp lồng ghép các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường nội địa vào các chương trình kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu hàng hóa của tỉnh. Hướng dẫn các doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất của các làng nghề, các hộ nông dân, các hợp tác xã...) trong hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm đặc sản (sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP...) của địa phương.

- Cơ cấu lại lĩnh vực thương mại nội địa trên địa bàn tỉnh như: tiếp tục duy trì các hình thức kinh doanh truyền thống (chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng nhỏ lẻ...) phù hợp với từng địa bàn, đặc biệt là các khu vực nông thôn; ưu tiên phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại dựa trên nền tảng số trở thành hình thức thương mại chủ đạo.

- Xây dựng hệ thống chỉ dẫn địa lý, ứng dụng công nghệ QR Code đối với sản phẩm, hàng hóa tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm trong tỉnh; hướng dẫn, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết lập mô hình mua bán, phân phối hàng hóa để kết nối cung cầu, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm phù hợp quy mô thị trường của từng địa bàn.

- Lồng ghép các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong tỉnh vào các chương trình kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu hàng hóa. Khuyến khích thương nhân phát triển hệ thống phân phối xanh, tiêu dùng xanh và kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực thương mại; đẩy mạnh liên kết bền vững giữa sản xuất - phân phối - tiêu dùng, tăng sự hiện diện của sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường xanh tại cơ sở phân phối như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,...

3. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại

Rà soát tổng thể và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, đồng bộ, phù hợp với các luật chuyên ngành; hoàn thiện các chính sách về đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại; bố trí, phân bổ nguồn lực phát triển hạ tầng thương mại theo đúng quy định, chương trình, kế hoạch về phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo cơ sở pháp lý định hướng thu hút các nguồn lực xã hội phát triển đồng bộ hạ tầng thương mại, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa nói chung và phục vụ nhu cầu tiêu thụ nông sản nói riêng. Đồng thời, đầu tư phát triển một số chợ gắn với phát triển kinh tế ban đêm, phát triển du lịch ở những khu vực, địa điểm phù hợp để tạo dựng thêm các kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản, các sản phẩm OCOP của tỉnh, cụ thể như sau:

3.1. Phát triển hệ thống chợ

- Thực hiện rà soát loại bỏ khỏi quy hoạch các chợ không còn phù hợp, xem xét bổ sung các chợ thật sự có nhu cầu, nhất là đối với chợ nông thôn phục vụ liên xã, liên vùng để thu hút đầu tư xây dựng.

- Phát triển chợ đầu mối nông sản tại các vùng có sản xuất tập trung, chợ dân sinh trên địa bàn xã và trung tâm huyện, chú trọng nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới chợ khu vực nông thôn.

- Nâng cấp, cải tạo các chợ hạng 1, hạng 2 hiện có và bố trí xây mới các chợ hạng 3 trên địa bàn, đặc biệt là chợ nông thôn đã quy hoạch; xem xét ưu tiên bố trí vốn xây dựng các chợ đầu mối, bán buôn nông sản, thủy sản gắn với dân sinh trên địa bàn tỉnh.

- Thu hút, tạo điều kiện để nhiều thành phần tham gia quản lý, kinh doanh và khai thác chợ; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương tham gia quản lý và kinh doanh, khai thác chợ.

- Từng bước chuyển đổi từ mô hình ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ sang các hình thức doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ.

3.2. Phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại

- Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển và khai thác có hiệu quả hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ hên địa bàn tỉnh, đồng thời quan tâm phát triển hạ tầng thương mại tuyến Quốc lộ 1, tuyến đường hành lang ven biển phía Nam và các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý siêu thị, trung tâm thương mại theo đúng quy định hiện hành.

- Tích cực kêu gọi đầu tư các dự án xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp tại thành phố Cà Mau và các huyện: Năm Căn, Trần Văn Thời... gắn với việc phát triển các điểm du lịch.

3.3. Phát triển hệ thống các cửa hàng bán lẻ hiện đại ở thành thị và các cửa hàng tổng hợp, cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini ở khu vực nông thôn

- Khuyến khích phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ tiện ích, chuyên doanh, tổng hợp bán các mặt hàng thiết yếu phù hợp, hình thành mạng lưới phân phối hàng hóa phu khắp toàn tỉnh nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của người dân.

- Khuyến khích tư nhân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại ở khu vực nông thôn như cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, siêu thị mini.

3.4. Phát triển Trung tâm Hội chợ triển lãm

Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút nhà đầu tư để xây dựng các trung tâm hội chợ triển lãm thương mại có quy mô vừa, cấp vùng và liên vùng; phát triển các trung tâm hội chợ theo mùa sản xuất và mùa tiêu dùng. Thường xuyên tổ chức các hội chợ cấp vùng, thậm chí tổ chức hội chợ triển lãm cấp quốc tế để khai thác tối đa lợi thế của trung tâm và tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

3.5. Phát triển hệ thống kho, bãi hàng hóa, trung tâm logistic

- Tập trung thu hút đầu tư, phát triển hệ thống kho, bãi hàng hóa, trung tâm logistic trên địa bàn tỉnh theo cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tập trung mời gọi đầu tư xây dựng các trung tâm logistics loại II, nhằm kết nối tỉnh Cà Mau với các khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước.

- Thu hút đầu tư hạ tầng hệ thống các trung tâm logistics hiện đại, phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa trong nội địa và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

3.6. Phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại dựa trên nền tảng số hóa

- Triển khai thực hiện hiệu quả “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử, quy định về quản lý và giải quyết tranh chấp, xử lý các hành vi vi phạm trong thương mại điện tử.

- Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh lên các sàn thương mại điện tử, cổng thông tin xuất khẩu của Bộ Công Thương; hỗ trợ phát triển thương mại điện tử khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện phương pháp tiếp cận thị trường theo xu hướng hiện đại, phi truyền thống như tìm kiếm đối tác trên không gian mạng thông qua việc thuê gian hàng của các website bán hàng trực tuyến lớn trên thế giới như Amazon, Alibaba... để tăng cường quảng bá sản phẩm, giảm chi phí trong giao dịch, hạ giá thành sản phẩm.

- Ứng dụng hiệu quả mô hình quản lý các sàn giao dịch thương mại điện tử, các website bán hàng điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, Sendo...), các hoạt động giao dịch thương mại thông qua các trang diễn đàn, mạng xã hội (facebook, zalo,...).

- Triển khai ứng dụng Vpostcode (nền tảng mã địa chỉ bưu chính gắn với bản đồ số) vào nhiều ngành, lĩnh vực như mua bán nông sản, cung ứng dịch vụ điện, nước, gas, viễn thông, dịch vụ an ninh,...

- Triển khai các chương trình thương mại điện tử hóa nông thôn, đào tạo kỹ năng kinh doanh thương mại điện tử cho người dân nông thôn; hỗ trợ các khoản vay cho người dân nông thôn để thực hiện thương mại điện tử; phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử để tạo các gian hàng và hỗ trợ người dân nông thôn đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; xây dựng nền tảng trực tuyến cho các sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện với môi trường.

5. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Chuẩn hóa trình độ các cán bộ quản lý nhà nước lĩnh vực thương mại.

- Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về nâng cao, năng lực tổng hợp, phân tích thông tin thị trường, năng lực quản trị kinh doanh, an toàn thực phẩm, kỹ năng quản lý, kỹ năng chuyên môn...

6. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin dự báo xu hướng thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời ứng phó với những đột biến bất lợi của thị trường

- Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và các chính sách về phát triển nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại và đánh giá tác động của các cơ chế chính sách có tác động đến hoạt động thương mại, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung những cơ chế chưa phù hợp.

- Tổ chức thu thập thông tin về hoạt động thương mại trên thị trường, đánh giá và dự báo xu hướng thị trường các nhóm hàng, mặt hàng để giúp cho các doanh nghiệp đi đúng hướng và chủ động trong sản xuất, kinh doanh.

- Cập nhật thông tin các cơ sở sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường cung cấp cho các cơ sở phân phối lớn, hiện đại cùng kết nối cơ sở sản xuất, tạo kênh tuần hoàn hàng hóa đến người tiêu dùng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, đồng thời, cung cấp thông tin cho người tiêu dùng thuận tiện trong mua sắm.

- Tuyên truyền, vận động, triển khai các hoạt động phân phối hàng hóa thân thiện với môi trường, tiêu dùng bền vững, nhằm mục tiêu, dân hình thành ý thức bảo vệ môi trường, tiến tới xây dựng xã hội xanh, sạch, đẹp, thân thiện môi trường.

7. Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển thương mại

- Vận động và khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh thương mại đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ khoa học vào sản xuất, nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

- Tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp phân phối, hộ kinh doanh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là tiếp cận và áp dụng các phần mềm, ứng dụng trong phương thức kinh doanh thương mại điện tử trên máy tính, điện thoại di động...; từng bước đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao vào các hoạt động kinh doanh trên thị trường; liên kết và phát triển mô hình khoa học công tư, từng bước thực hiện xã hội hóa, thị trường hóa sản phẩm khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thương mại.

- Đầu tư trang thiết bị, máy móc cho lực lượng quản lý thị trường và các lực lượng chức năng để triển khai ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên thị trường.

8. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hiệu quả thực thi pháp luật về hoạt động thương mại thị trường

- Chủ động tổ chức thực thi chặt chẽ các quy định của pháp luật đối với lĩnh vực chống bán phá giá, kiểm soát tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, thâu tóm thị trường, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm lợi ích của người tiêu dùng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; thực hiện niêm yết và bán đúng giá niêm yết.

- Tăng cường công tác phối hợp và thực thi giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; kiểm tra, giám sát, bảo đảm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; kiện toàn tổ chức, cơ chế phối hợp hoạt động của lực lượng quản lý thị trường.

9. Nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại

- Thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường cũng như các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại trên thị trường, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm hoạt động thương mại gây ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên.

- Phát triển hạ tầng thương mại cần phải có sự đánh giá tác động của môi trường, phải triệt để tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn môi trường về xử lý chất thải lỏng, chất thải khí và chất thải rắn trong quá trình xây dựng và khai thác, vận hành dự án.

- Tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra về môi trường. Khuyến khích chuyển đổi, thay thế công nghệ, thiết bị lạc hậu bằng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong hoạt động lưu thông và phân phối hàng hóa, dịch vụ; đồng thời, nâng cao năng lực quản lý môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức, quản lý doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể,... nhằm thực hiện thắng lợi "môi trường xanh" trong hoạt động thương mại.

IV. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch, các đơn vị thực hiện lồng ghép triển khai các nhiệm vụ vào các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các đơn vị hàng năm và huy động từ các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trình cấp thẩm quyền theo phân cấp ngân sách. Việc quản lý và sử dụng kinh phí phải đảm bảo có hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện đúng các quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm và 05 năm, tổng hợp, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất, kiến nghị, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các sở và địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực cho đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại trong tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, giám sát việc phân bổ và sử dụng vốn đầu tư, hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại từ ngân sách, bảo đảm đúng mục đích và có hiệu quả.

3. Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ vào khả năng ngân sách, tham mưu cấp thẩm quyền bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp cấp tỉnh theo phân cấp ngân sách và Luật Ngân sách hiện hành.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất chính sách, quy định về giao dịch điện tử; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị, cơ quan báo, đài tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao trình độ, kiến thức kỹ năng về chuyển đổi số và thương mại điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quản lý, người lao động của doanh nghiệp.

- Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan triển khai thông tin tuyên truyền nội dung Kế hoạch này.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ban, ngành có liên quan, triển khai các giải pháp về khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng trong các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động lưu thông phân phối trên thị trường; xây dựng, hoàn thiện chính sách khuyến khích đổi mới công nghệ và ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong lĩnh vực lưu thông phân phối hàng hóa và dịch vụ.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên thị trường nội địa. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh áp dụng các quy chuẩn và tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Hỗ trợ việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và hỗ trợ phát triển đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại của các sản phẩm đã được bảo hộ.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng đối với hàng hóa.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích các chủ thể tham gia kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị hàng nông, lâm, thủy sản; đẩy mạnh liên kết chuỗi nông, lâm, thủy sản; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp trong việc hình thành liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất trên địa bàn tỉnh, nhất là sản phẩm OCOP.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; trọng điểm là các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; đảm bảo các xã được công nhận nông thôn mới đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với Sở Công Thương đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại chuyên ngành sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau lập kế hoạch, bố trí quỹ đất hợp lý để xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển từng giai đoạn.

- Chủ trì trong công tác bảo vệ môi trường tại các dự án đầu tư phát triển thương mại; quản lý chặt công tác thu gom, xử lý chất thải rắn trong hoạt động phân phối hàng hóa.

8. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng đối với các công trình kết cấu hạ tầng thương mại.

9. Cục Quản lý thị trường tỉnh

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Triển khai các giải pháp quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật; tăng cường triển khai thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Chủ động, cân đối bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Chiến lược; phân bổ và sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại từ ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng mục đích và có hiệu quả; theo dõi, kiểm tra, giám sát và báo cáo nội dung thực hiện Kế hoạch theo quy định.

- Phối hợp với các ngành liên quan bố trí quỹ đất hợp lý để xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển của từng giai đoạn.

- Khảo sát, lựa chọn các công trình đầu tư phát triển hạ tầng thương mại đưa vào kế hoạch đầu tư cho từng giai đoạn.

Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoặc lồng ghép các nhiệm vụ vào các chương trình, kế hoạch của đơn vị để triển khai thực hiện; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng (chậm nhất ngày 15 tháng 6) và báo cáo năm (chậm nhất ngày 15 tháng 12) hoặc báo cáo đột xuất qua Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP. Cà Mau;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, KT, HD, Ktr26/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

PHỤ LỤC

GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 21/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên chương trình/Đề án/Kế hoạch

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và khai thác "Đề án xây dựng hệ thống dữ liệu một số mặt hàng thiết yếu để phục vụ công tác điều hành thị trường trong nước"

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Sau khi Bộ Công Thương ban hành Đề án

2

Kế hoạch triển khai thực hiện và khai thác "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối tại Việt Nam ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực phân phối hàng hóa thông qua các kênh phân phối hiện đại trong và ngoài nước"

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Sau khi Bộ Công Thương ban hành Chương trình

3

Kế hoạch triển khai thực hiện và khai thác "Đề án tăng cường hiệu quả áp dụng và thực thi pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại"

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Sau khi Bộ Công Thương ban hành Đề án

4

Kế hoạch triển khai thực hiện "Chương trình nâng cao năng lực về thực thi các cam kết, quy định phát triển bền vững, quy định về thương mại và đầu tư đối với sản phẩm dịch vụ, công nghệ sử dụng tiết kiệm năng lượng, các bon thấp trong các Hiệp định thương mại thế hệ mới EVFTA và CPTPP"

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Sau khi Bộ Công Thương ban hành Chương trình

5

Triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại và tiêu dùng”

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Sau khi Bộ Công Thương ban hành Chương trình

6

Tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 và Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Giai đoạn 2021 - 2025

7

Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Giai đoạn 2022 - 2025

8

Tăng cường phát huy các sáng kiến kết nối cung cầu hàng hóa; Hình thành các chuỗi liên kết dọc (liên kết thành một chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của một hoặc một nhóm sản phẩm, hàng hóa) và liên kết ngang (giữa những doanh nghiệp cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh về một hoặc một nhóm hàng hóa) giữa các nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ

Sở Công Thương

Vụ Thị trường trong nước; Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Hàng năm

9

Tiếp tục đổi mới và đa dạng các hình thức xúc tiến thương mại, lồng ghép các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước vào các chương trình kích cầu tiêu dùng, các sáng kiến kết nối cung cầu hàng hóa, hướng dẫn các doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất của các làng nghề, các hộ nông dân, các hợp tác xã, ...) trong hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và quảng bá các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam

Sở Công Thương

Cục Xúc tiến thương mại; Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Hàng năm

10

Tập trung cải tạo, nâng cấp các chợ, đô thị tại trung tâm các huyện, thành phố hiện có và nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh; lồng ghép việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để nâng cấp, cải tạo hạ tầng chợ nông thôn; rà soát việc triển khai tiêu chí số 7 về cơ sở tầng thương mại nông thôn trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển chợ nông thôn theo mục tiêu đề ra

UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan

Hàng năm

11

Tổ chức các hoạt động xúc tiến, cung cấp thông tin dự án xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại và cung cấp thông tin tư vấn pháp luật liên quan đến dự án đầu tư, giúp doanh nghiệp hiểu rõ và tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại

Sở Công Thương

Vụ Thị trường trong nước; Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Hàng năm

12

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Cục Quản lý thị trường

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Hàng năm

13

Tổ chức triển khai thực hiện "Đề án thông tin tuyên truyền thực hiện chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan Báo, Đài; các đơn vị có liên quan

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Đề án