Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/KH-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở gii giai đoạn 2021-2025”; Công văn số 212/LĐTBXH-BĐG ngày 26/01/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đạt được các mục tiêu của Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025” được phê duyệt tại Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tính hiệu quả, liên tục, liên kết giữa các nhiệm vụ, hoạt động thuộc Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và phát triển, tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Các chỉ tiêu đến năm 2025

- Tối thiểu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ.

- 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp, tổ chức và cá nhân trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Đa dạng hóa các loại hình, hoạt động truyền thông cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, nam giới, thanh thiếu niên nhằm tạo sự thay đổi trong xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới cho người dân trong cộng đồng thông qua các hình thức như: hội thi kiến thức, kỹ năng, giao lưu nghệ thuật, các hoạt động thể thao, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng,...

- Mở rộng các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi hành vi và trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người bị bạo lực, người có nguy cơ bị bạo lực, người gây bạo lực và người có nguy cơ gây bạo lực như: tọa đàm, tập huấn, hội thi kiến thức, kỹ năng, thảo luận nhóm, tư vấn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp,...

- Tăng cường công tác truyền thông, phòng ngừa thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, tập trung ở các khu vực miền núi, địa phương có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn thấp, còn tồn tại nhiều định kiến giới.

- Xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tuyên truyền về các mô hình, các dịch vụ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng và tại trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở khám chữa bệnh,... để người dân biết, sử dụng.

- Biên soạn và phát hành, xuất bản, nhân bản các tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Xây dựng các phương án, giải pháp truyền thông phù hợp trong các trường hợp đặc biệt như dịch bệnh, thiên tai trên diện rộng; chú trọng công tác truyền thông, phòng ngừa, ứng phó và giải quyết bạo lực trên cơ sở giới ở các vùng dịch bệnh, thiên tai và các khu vực cách ly.

2. Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Đối với các mô hình đã được thành lập tại cộng đồng như: mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng và các mô hình liên quan đang được triển khai cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Rà soát, đánh giá hiệu quả của các mô hình để có phương án đảm bảo hỗ trợ các nhóm đối tượng liên quan khi có nhu cầu được trợ giúp.

+ Tăng cường các hình thức tuyên truyền về mô hình để người dân biết và sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

+ Nhân rộng ra các địa bàn khác và đồng thời tổ chức các hoạt động thăm quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương triển khai mô hình.

+ Nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên nòng cốt, thi đua, khen thưởng, biểu dương bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đối với các mô hình cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã được xây dựng tại các trung tâm công tác xã hội, cân tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Rà soát để có phương án bố trí kinh phí, đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động và cơ sở vật chất.

+ Đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng liên quan cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, tư vấn can thiệp, người gây bạo lực.

+ Xây dựng cơ chế phối hp liên cơ quan để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực.

+ Mở rộng mạng lưới cộng tác viên. Kết nối, hỗ trợ các mô hình tại cộng đồng trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực.

+ Tuyên truyền về các dịch vụ đang được cung cấp tại trung tâm để người dân biết và tiếp cận sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác bình đẳng giới; nhân viên, cộng tác viên tham gia triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và đội ngũ phóng viên báo chí và những người làm truyền thông về bình đẳng giới

- Tổ chức các khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới:

+ Kiến thức chung về phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

+ Kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, cộng tác viên tham gia triển khai các mô hình liên quan tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Tập huấn giảng viên nguồn về một số kiến thức, kỹ năng chuyên sâu liên quan hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, người gây bạo lực.

+ Kiến thức, kỹ năng dành cho người cung cấp dịch vụ bao gồm: hỗ trợ khẩn cấp khi có bạo lực xảy ra; điều phối, kết nối dịch vụ và chuyển tuyến; tư vấn, tham vấn; quản lý ca; kiến thức, kỹ năng làm việc với người gây bạo lực.

+ Kiến thức, kỹ năng dành cho người bị bạo lực, người có nguy cơ bị bạo lực và người gây bạo lực, người có nguy cơ gây bạo lực.

+ Nâng cao năng lực, định hướng truyền thông về bình đẳng giới cho đội ngũ phóng viên báo chí và những người làm truyền thông về lĩnh vực bình đng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, đối thoại chính sách, nói chuyện chuyên đề, tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành công tác phòng ngừa và ng phó với bạo lực trên cơ sở giới định kỳ hoặc đột xuất với sự tham gia của đại diện các sở, ngành như: Công an, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên...

- Lồng ghép công tác kiểm tra về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn có liên quan của các sở, ngành, địa phương.

- Kiểm tra, xác minh khi có thông tin về vụ việc bạo lực trên cơ sở giới xảy ra trong phạm vi cơ quan, tổ chức, địa phương và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền liên quan xử lý vi phạm pháp luật đối với người gây bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực.

5. Huy động nguồn lực của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Kế hoạch, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, nạn nhân bị bạo lực, nạn nhân bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm:

- Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh và các đơn vị, địa phương; các chương trình, đề án liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng, các nguồn hợp pháp khác.

2. Các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh và đơn vị, địa phương lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Chương trình và quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch.

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, các địa phương triển khai thí điểm các mô hình của Kế hoạch này (nếu có).

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác bình đẳng giới và nhân viên, cộng tác viên tham gia triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đội ngũ phóng viên báo chí và những người làm truyền thông về lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường trách nhiệm phối hợp liên ngành trong triển khai, thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Sở Tư pháp

- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý kịp thời, có hiệu quả cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Sở Y tế

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức, triển khai thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, cung cấp các dịch vụ y tế cho các trường hợp là nạn nhân bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới khi đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định y khoa phối hợp thực hiện giám định sức khỏe cho các trường hợp là nạn nhân bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới có yêu cầu.

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hàng năm.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thực hiện tuyên truyền về bình đẳng giới trong triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Triển khai các hoạt động can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình và phòng ngừa bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức chiến dịch truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tích cực triển khai các giải pháp để bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục công lập và dân lập thuộc phạm vi quản lý; thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ phóng viên báo chí và những người làm truyền thông về lĩnh vực bình đẳng giới.

8. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng công an các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị, sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, bạo lực trên cơ sở giới theo quy định.

9. Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục; đăng tin các gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phê phán, lên án những hành vi bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch; lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Đề án, Chương trình liên quan.

11. Liên đoàn Lao động tỉnh

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khuyến khích công đoàn cơ sở phối hợp cùng cơ quan chuyên môn áp dụng hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách địa phương bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan.

- Tăng cường công tác chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em tại gia đình và cộng đồng, có biện pháp ngăn chặn kịp thời; xử lý nghiêm các hành vi bạo lực trên cơ sở giới.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, không phân biệt đối xử phụ nữ và trẻ em gái; đặc biệt, tăng cường thời lượng phát thanh trên hệ thống truyền thanh xã, thôn về chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm trước ngày 05/12 báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao Động - TBXH (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT
UBND tỉnh;
- Phần V- Tổ chức thực hiện;
- Lưu: VT, KGVX.
Pơng, 06 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy