Thủ tục hành chính: Hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần - Ninh Bình

Số hồ sơ: T-NBI-BS95
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh
Thời hạn giải quyết: 20 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng